tailieunhanh - 150 Bài Toán Tin Lê Minh Hoàng Đại học Sư Phạm Hà Nội 2004 – 2006

Biểu thức đủ là một dãy ký tự gồm các biến ký hiệu bằng chữ cái thường tiếng Anh: az, các phép toán cộng ký hiệu +, nhân ký hiệu * và các dấu ngoặc (,). Được định nghia như sau: i) Mỗi biến a,b,.,z là một biểu thức đủ. | Lê Minh Hoàng 150 Bài Toán Tin Đại học Sư Phạm Hà Nội 2004 - 2006 1 LIST 150 BÀI TOÁN TIN - LÊ MINH HOÀNG 001. TÍNH TOÁN SONG SONG 9 002. BẢNG SỐ 10 003. CARGO 11 004. DÃY CON 12 005. XÂU FIBINACCI 13 006. VÒNG SỐ NGUYÊN TỐ 14 007. ĐÔI BẠN 15 008. CỬA SỔ VĂN BẢN 16 009. VÒNG TRÒN CON 17 010. BỐ TRÍ PHÒNG HỌP 18 011. MUA VÉ TÀU HOẢ 19 012. XIN CHỮ KÝ 21 013. LẮC NẠM KIM CƯƠNG 22 014. RẢI SỎI 23 015. ĐIỆP VIÊN 24 016. KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI XÂU 25 017. XẾP LẠI BẢNG SỐ 26 018. THĂM KHU TRIÉN LÃM 27 019. DÒ MÌN 29 020. XẾP LẠI DÃY SỐ 30 2 021. CO DÃY BÁT PHÂN 31 022. TUYẾN BAY 32 023. MÔ PHỎNG CÁC PHÉP TOÁN 33 024. DÃY CON CỦA DÃY NHỊ PHÂN 34 025. TỔNG CÁC CHỮ SỐ 35 026. ĐƯỜNG ĐI NHIỀU ĐIỀM NHẤT 36 027. KẾ HOẠCH THUÊ NHÂN CÔNG 37 028. DÃY CÁC HÌNH CHỮ NHẬT 38 029. SƠN CỘT 39 030. CẮT VẢI 40 031. CHIA KẸO 41 032. BẢNG QUAN HỆ 42 033. ĐONG NƯỚC 43 034. TRẢ TIỀN 44 035. HOÁN VỊ CHỮ CÁI 45 036. DỰ TIỆC BÀN TRÒN 46 037. TRÁO BÀI 47 038. ĐỐI XỨNG HOÁ 48 039. MẠNG MÁY TÍNH 49 040. LẬT ĐÔ MI NÔ 50 041. SỐ NHỊ PHÂN LỚN NHẤT 51 042. SƠN CÁC HÌNH CHỮ NHẬT 52 043. PHÂN HOẠCH TAM GIÁC 53