tailieunhanh - Xây dựng chương trình marketing cho Khách hàng tổ chức tại Khách sạn Công Đoàn Hội An - 3

Mô hình quản lý của khách sạn là mô hình trực tuyến- chức năng. Là một khách sạn quy mô không lớn , mô hình quản lý này cho phép cơ quan chủ quản, giám đốc trực tiếp quản lý, kiểm soát tình hình hoạt động nói chung của khách sạn cũng như của các phòng ban, bộ phận dưới quyền một cách chặt chẽ và hiệu quả. Điều này cũng sẽ tạo nhiều thuận lợi trong việc thực hiện các chính sách chủ trương mới của cơ quan chủ quản và giám đốc khách sạn . Hơn thế nữa,. | Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http lập mối quan hệ với các LĐLĐ các tỉnh khác nhằm bảo đảm sự hoạt động hiệu quả của khách sạn . Mô hình quản lý của khách sạn là mô hình trực tuyến- chức năng. Là một khách sạn quy mô không lớn mô hình quản lý này cho phép cơ quan chủ quản giám đốc trực tiếp quản lý kiểm soát tình hình hoạt động nói chung của khách sạn cũng như của các phòng ban bộ phận dưới quyền một cách chặt chẽ và hiệu quả. Điều này cũng sẽ tạo nhiều thuận lợi trong việc thực hiện các chính sách chủ trương mới của cơ quan chủ quản và giám đốc khách sạn . Hơn thế nữa việc phục vụ khách sẽ đạt hiệu quả hơn nhờ mối quan hệ chức năng được thiết lập giữa các phòng ban bộ phận khác trong khách sạn . Mối quan hệ chức năng này cũng sẽ đảm bảo cho sự hoạt động nhịp nhàng có chất lượng của các bộ phận cũng như nhận được sự tham mưu tư vấn kịp thời từ phòng kế toán phòng tổ chức-hành chính trong quá trình đón tiếp và phục vụ khách. . Chức năng - Nhiệm vụ của các bộ phận - Cơ quan chủ quản Điều hành quản lý hoạt động của khách sạn thông qua giám đốc khách sạn. Vạch ra mục tiêu phương hướng phát triển cảu khách sạn trong tương lai. - Giám đốc Là người đứng đầu trong bộ máy hoạt động của khách sạn . Chủ động điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của khách sạn và chịu trách nhiệm trước Nhà nước và cơ quan chủ quản về tình hình kinh doanh của khách sạn . - Phó giám đốc Thực hiện các công việc do giám đốc phân công phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước giám đốc về kết quả công việc được giao. - Phòng tổ chức hành chính Là cơ quan tham mưu giúp giám đốc thực hiện công tác tổ chức cán bộ lao động tiền lương khen thưởng kỷ luật. Xây dựng các tiêu chuẩn Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http chức danh nghiệp vụ nội quy lao động làm công tác thanh tra bảo vệ đảm bảo công tác hậu cần hành chính văn thư lưu trữ. - Phòng kế toán Giúp giám đốc công ty quản lý toàn bộ tài sản tài .