tailieunhanh - Chương 5: Bài chiến lược sản phẩm quốc tế

Sản phẩm hiện thực là những đặc điểm chung về kết cấu các bộ phận sản phẩm được thể hiện dưới dạng vật chất thực tế như hình dạng, kích thước, màu sắc, kể cả nhãn hiệu, bao bì sản phẩm. | Chương 5 Chiến lược sản phẩm quốc tế ThS. Trần Thu Trang Bộ môn marketing quốc tế Khoa KT KDQT Mục tiêu học tập - Hiểu và vận dụng khái niệm về sản phẩm phân loại và các cấp cấu tạo sản phẩm - Hiểu và vận dụng lý thuyết vòng đời sản phẩm quốc gia và vòng đời sản phẩm quốc tế - Có khả năng xây dựng chiến lược sản phẩm - Hiểu và vận dụng kiến thức về bao bì và nhãn hiệu sản phẩm I. Khái quát về sản phẩm và phân loại sản phẩm 1. Khái niệm 2. Cấu tạo 3. Phân loại 4. Mã hóa sản .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN