tailieunhanh - Đề thi thử đại học cao đẳng 2012 môn Hóa

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi thử đại học cao đẳng 2012 môn hóa', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ SỐ 1 Hãy đánh dấu vào phương án đúng cho mỗi câu sau đây 1. Tính chất hóa học chung của kim loại là A. Thể hiện tính oxi hóa. B. Dễ bị oxi hóa. C. Dễ bị khử. D. Dễ nhận electron. 2. Một tấm kim loại bằng vàng bị bám một lớp kim loại sắt ở bề mặt ta có thể dùng dung dịch nào sau đây để loại tạp chất ra khỏi tấm kim loại bằng vàng A. Dung dịch CuSO4 dư. B. Dung dịch FeSO4 dư. C. Dung dịch Fe2 SO4 3 dư. D. Dung dịch ZnSO4 dư. 3. Nhóm các khí nào sau đây đều không phản ứng với dung dịch NaOH ở điều kiện thường A. CO2 NO2 H2S. B. CO2 SO2 SO3. C. No2 N2O Cl2. D. NO N2O CO. 4. Sản phẩm chính của phản ứng hiđro hóa benzen bằng H2 xúc tác Ni dưới áp suất 10atm 1500C là chất nào sau đây A. Xiclohexa-1 3-đien. B. Xiclohexen. C. Xiclohexan. D. n-Hexan. 5. Hợp chất hữu cơ A đơn chức chứa C H O. Đốt cháy hoàn toàn A ta có nO2 nCO2 1 5nH2O. Biết A phản ứng được với dung dịch NaOH và tham gia phản ứng tráng bạc. Xác định CTCT A A. CH2 CH - COOH. B. HCOOCH CH2. C. HCOOCH3. D. HCOOCH2CH3. 6. Đun nóng rượu isobutylic ở 1700C có mặt H2SO4 đậm đặc thì sản phẩm chính là chất nào A. CH3 - CH CH - CH3. B. CH3 - CH2 - CH CH2. C. Ch2 CH - CH Ch2. D. Ch2 C - CH3 . .e .CH3 . 7. Một hiđrocacbon A mạch thăng có CTPT là C6H6. Khi cho A tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu được hợp chất hữu cơ B có Mb - Ma 214u. Xác định CTPT của A A. CH C - CH2 - CH2 - C CH. CH. C. CH3 - CH2 - C C - C CH. B. CH3 - C C - CH2 - C CH C - CH - C CH D. Ch3 8. Hợp chất nào sau đây cho hơn một sản phẩm khi cộng với HBr A. CH3 - CH . CH CH3. B. CH3 - C CH - CH3. CH3 CH3 C. CH3 - C C - CH3. D. Cả A B C. _Ch3 _ _ _ 9. Xác định CTCT của A biết khi đun A với dung dịch K2 2O7 H2SO4 thì thu được axit axetic và axeton A. CH3 - CH - CH CH2. CH3 C. CH3 - C C - CH3. CH3 CH3 10. Khăng định nào sau đây luôn đúng B. CH2 CH - CH2 - CH3. CH3 D. CH3 - C CH - CH3. CH3 A. Tính bazơ của amin no bậc I bậc II bậc III. B. Hợp chất este không tham gia phản ứng tráng bạc. C. Axit yếu không bao giờ đẩy được axit mạnh ra khỏi .