tailieunhanh - Các loại hệ phương trình và cách giải

Tài liệu tham khảo cung cấp cho các bạn học sinh bài tập vê hệ phương trình và phương pháp giải giúp các bạn luyện thi đạt hiệu quả hơn | ThS. Đoàn Vương Nguyên CHUYÊN ĐỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH ĐỐI XƯNG LOẠI KIỂU I TÓM TẮT GIÁO KHOA VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN I. Hệ đối xứng loại kiểu I có dạng tổng quát f x y 0 - n trong đó g x y 0 f x y f y x g x y g y x Phương pháp giải chung i Bước 1 Đặt điều kiện nếu có . ii Bước 2 Đặt S x y P xy với điều kiện của S P và S2 4P . iii Bước 3 Thay x y bởi S P vào hệ phương trình. Giải hệ tìm S P rồi dùng Vi-et đảo tìm x y. Chủ ý i Cần nhớ x2 y2 S2 - 2P x3 y3 S3 - 3SP. ii Đôi khi ta phải đặt ẩn phụ u u x v v x và S u v P uv. iii Có những hệ phương trình trở thành đối xứng loại I sau khi đặt ẩn phụ. Ví dụ 1. Giải hệ phương trình x2y xy2 30 x3 y3 35 . GIẢI Đặt S x y P xy điều kiện S2 4P . Hệ phương trình trở thành SP 30 S S2 - 3P 35 P 30 S S S2 - 90 35 S 5 P 6 x y 5 xy 6 x 2 í x 3 V . y 3 y 2 Ví dụ 2. Giải hệ phương trình xy x - y -2 x3 - y3 2 . GIẢI Đặt t y S x t P xt điều kiện S2 4P. Hệ phương trình trở thành xt x t 2 SP 2 1 S 2. x ư. x t3 2 S3 - 3SP 2 P 1 t 1 x 1 . y -1 Ví dụ 3. Giải hệ phương trình 11 x yư ư 4 xy x2 y2 -J 77 4 x2 y2 GIẢI Trang 1 ThS. Đoàn Vương Nguyên Điều kiện x 0 y 0. Hệ phương trình tương đương với x 1 x . y 1 y J 4 x 1 2 y 1 2 8 xz 1 y J Đặt S x 1 y 1 P x 1 y 1 S2 4P ta có x 1 y J x z y J 1 ì S 4 S2 - 2P 8 S 4 P 4 1 ì íy x J 1 ì 4 4 1 x - x 1 y y x 1 . y 1 x x x J l y y 1 y J 2 2 Ví dụ 4. Giải hệ phương trình ựx2 y2 7 2xy 85 2 1 . 2 Vx 4ỹ 4 GIẢI Điều kiện x y 0 . Đặt t ựxỹ 0 ta có Thế vào 1 ta được Suy ra xy t2 và 2 x y 16 2t. v t2 32t 128 8 t t 4 xy 16 x 4 - . x y 8 y 4 II. Điều kiện tham số để hệ đối xứng loại kiểu I có nghiệm Phương pháp giải chung i Bước 1 Đặt điều kiện nếu có . ii Bước 2 Đặt S x y P xy với điều kiện của S P và S2 4P . iii Bước 3 Thay x y bởi S P vào hệ phương trình. Giải hệ tìm S P theo m rồi từ điều kiện tìm m. Chú ý Khi ta đặt ẩn phụ u u x v v x và S u v P uv thì nhớ tìm chính xác điều kiện u v. Ví dụ 1 trích đề thi ĐH khối D - 2004 . Tìm điều kiện m để hệ phương trình sau có nghiệm thực vx ựy 1 xyfx. yựỹ 1 3m GIẢI Trang 2 ThS. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG