tailieunhanh - Vấn đề quản lý nhân sự ở Cty Viglacera -4

Hầu hết trong các phòng ban và các trung tâm đội ngũ lao động đều có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao,đều được tuyển dụng một cách hợp lý và trong một đội ngũ cán bộ thì trên 90% là trình độ đại học , cao làm việc dưới sự điều hành của các trưởng các phòng ban trung cán bộ trong các phòng ban đều đảm nhận một khâu công việc. | Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http Gioitinh Yes No Nam Nu Giới tính Ngaysinh Date Time 10 dd mm yyyy Ngày sinh SoCMND Number 15 Số chứng minh nhân dân Noisinh Text 30 Nơi sinh Quoctich Text 20 Quốc tịch Quequan Text 90 Quê quán Diachi Text 90 Địa chỉ Dienthoai Text 10 Điện thoại Dantoc Text 10 Dân tộc Tongiao Text 20 Tôn giáo Doanvien Yes No Đoàn viên Dangvien Yes No Đảng viên TPGĐ Text 30 Anh OLE object Trinhdonn Text 20 Thành phần gia đình ẢNh Trình độ ngoại ngữ Trinhdocm Text 30 Trình độ chuyên môn Madonvi Text 5 Mã đơn vị MaCVText 3 Mã chức vụ Trinhdovanhoa Text 30 Trình độ văn hoá Table KTKL Fieldname FieldType FieldSize Format Decription Macb Text 3 Mã cán bộ HthucKTKL Text 10 Hình thức khen thưởng kỷ luật Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http LydoKTKL Date Time 10 dd mm yyyy Lý do khent hưởng kỷ luật LoaiKTKL Text 50 Loại khen thưởng kỷ luật Ngayqd Text 20 Ngày ra quyết định Capqd Memo Cấp ra quyết định - Table HeDT Fieldname FieldType FieldSize Format Decription MaDT Text 2 Mã đào tạo HeDT Text 30 Hệ đào tạo - Table DONVI Fieldname FieldType FieldSize Format Decription Madonvi Text 5 Mã đơn vị Bophancongtac Text 30 Bộ phận công tác Dienthoai Number 13 Điện thoại - Table CHUCVU Fieldname FieldType FieldSize Format Decription MaCVText 3 Mã chức vụ Chucvu Text 40 Chức vụ Table QUATRINHDT Fieldname FieldType FieldSize Format Decription MaDT Text 2 Mã đào tạo HeDT Text 25 Hệ đào tạo Tungay Date Time 10 dd mm yyyy Từ ngày Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http Denngay Date Time 10 dd mm yyyy Đến ngày NganhDT Text 30 Ngành đào tạo Truong Text 50 Trường lớp đào tạo Vanbang Text 50 Văn bằng chứng chỉ đào tạo Table HDLD Fieldname FieldType FieldSize Format Decription MaHD Text 3 Mã hợp đồng LoaiHD Text 15 Loại hợp đồng SoHD Text 6 Số hợp đồng Ngayhopdong Date time 10 dd mm yyyy Ngày ký hợp đồng Ngayvaonganh Date time 10 dd mm yyyy Ngày vào ngành Ngaybatdau Date time .