tailieunhanh - CHÍNH PHỦ VÀ VIỆC ĐẢM BẢO CÔNG BẰNG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Bất bình đẳng trong phân bổ thu nhập có thể được xác định bởi Lịch sử Sự phân hóa giai cấp trong xã hội Chính trị và các chính sách của nhà nước Để xác định được mức độ ảnh hưởng của các biến số trên lên tình trạng bất bình đẳng trong phân bổ thu nhập, cần sử dụng công cụ kinh tế lượng | PHẦN III CHÍNH PHỦ VÀ VIỆC ĐẢM BẢO CÔNG BẰNG TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG EQUITY Chương 1 Bất bình đẳng trong phân phối thu nhập Inequality Income and Wealth Distribution Kết cấu chương o Đo lường sự bất bình đẳng trong phân phối thu nhập o Nguyên nhân của bất bình đẳng trong phân phối thu nhập o Các sự lựa chọn chính sách I. Introduction Poverty across countries Country in order of increasing GNP per capita of Population below 1 a day Bangladesh Kenya Sri Lanka Indonesia Philippines Jamaica Paraguay Costa Rica Malaysia 2 Brazil Source WB 1 Inequality across countries Country in order of increasing GNP per capita The Poorest 40 get. of income Ratio of Highest 20 to lowest 20 Bangladesh Kenya Sri Lanka Indonesia Philippines Jamaica Paraguay Costa Rica Malaysia Brazil United States II. Bât bình đăng trong phân phôi thu nhập Measurements Income Distribution Bất bình đẳng trong phân bổ thu nhập có thể được xác định bởi Lịch sử Sự phân hóa giai cấp trong xã hội Chính trị và các chính sách của nhà nước Để xác định được mức độ ảnh hưởng của các biến số trên lên tình trạng bất bình đẳng trong phân bổ thu nhập cần sử dụng công cụ kinh tế lượng 1. Đo sự bât bình đăng trong phân phôi thu nhập Đo sự bất bình đẳng trong phân phối thu nhập Measuring Inequality Size distributions - phân bổ theo qui mô Đường Lorenz và hệ số Gini Functional distributions - phân bổ theo chức năng 2 Measuring Inequality Đo sự bất bình đẳng trong phân phối thu nhập size distributions- phân bổ theo qui mô Hộ gia đình X kiếm bao nhiêu thu nhập Sắp xếp người dân dựa theo thu nhập và đưa vào các nhóm lớn Không tính đến sự khác biệt về nguồn thu nhập ví dụ năng lực Một số khái niệm về nhóm quartile tứ phân vị 25 dân số decile thập phân vị 10 quintile ngũ phân vị 20 . TABLE Typical Size Dwtribition of Personal Income in a Developing Country by Income Shares .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN