tailieunhanh - Publish RD Web Access bằng RD Gateway

Tham khảo tài liệu 'publish rd web access bằng rd gateway', công nghệ thông tin, quản trị web phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Publish RD Web Access băng RD Gateway Web publishing là một thuật ngữ mà chúng ta sử dụng trong việc reverse proxy các website để người dùng bên ngoài có thể truy cập vào các website nằm bên trong tường lửa TMG. Lưu ý rằng có hai cách bạn có thể cho phép người dùng bên ngoài có thể sử dụng các website web publishing và server publishing. Web publishing cho phép tường lửa TMG hành động như một reverse proxy trong khi đó server publishing lại cung cấp các máy chủ web thông qua reverse NAT. Trong hai phương pháp này thì Web publishing là phương pháp được ưa thích hơn với phương pháp này bạn có thể sử dụng ưu điểm của phương pháp tiền nhận thực và nhiều tính năng khác không có sẵn qua reverse NAT. Để giới thiệu cho các bạn quá trình web publishing chúng ta hãy bắt đầu bằng cách publish một HTTP site đơn giản nằm phía sau tường lửa TMG. Site cơ bản này không yêu cầu SSL và cũng không yêu cầu nhận thực. Về sau chúng ta sẽ đi xem xét một số ví dụ phức tạp hơn trong đó bạn có thể sử dụng SSL và nhận thực. Để bắt đầu hãy kích nút Firewall Policy trong panel bên trái của giao diện điều khiển TMG firewall như thể hiện trong hình 1 bên dưới. Trong panel bên phải của giao diện kích Tasks Tab. Sau đó trên Tasks Tab kích liên kết Publish Web Sitesđược thể hiện như trong hình 2 bên dưới. Thao tác này sẽ làm xuất hiện trang Welcome to the New Web Publishing Rule Wizard. Trên trang này hiển thị trong hình 3 bạn cần đặt tên cho rule. Trong hộp văn bản Web publishing rule name lấy ví dụ chúng ta nhập vào tên HTTP Web Server và sau đó kích Next. Trong trang Select Rule Action như thể hiện trong hình 4 bạn có thể cấu hình rule là Allow hoặc Deny cho kết nối. Trong ví dụ này chúng ta sẽ chọn Allow. Tùy chọn Deny được sử dụng cho các trường hợp sử dụng đặc biệt bạn cũng có thể tạo các rule web publishing để cho phép các kết nối đến một website nào đó nằm phía sau tường lửa TMG. Trong trang Publishing Type như thể hiện trong hình 5 bạn chọn một trong số ba kịch bản tương ứng với môi trường