tailieunhanh - Chọn mẫu

Nhận diện những điểm khác biệt giữa phương pháp, và chỉ ra điểm mạnh và điểm yếu của các phương pháp. Nhận diện những tiêu chuẩn liên quan đến việc xác định một phương pháp chọn mẫu thích hợp cho một dự án nghiên cứu cụ thể. Thông tin được thu từ mẫu (nhóm nhỏ) sẽ được suy ra cho nhóm lớn hơn (tổng thể mục tiêu). Marketer và những người ra quyết định dựa trên giả thuyết rằng một mẫu có thể đại diện cho một tổng thể lớn hơn để từ đó đưa ra các quyết định của mình | Copyright 2007 McGraw-Hill Pty Ltd PPTs t a Marketing Research 2e by Hair Lukas Bush and Ortinau 9-1 Slides prepared by Judy Rex 11 Chọn mâu Nội dung 9-2 Thảo luận khái niệm chọn mẫu và những lí do chọn mẫu. Thảo luận vai trò của chọn mẫu trong tiến trình nghiên cứu marketing. Thảo luận và tính toán phân phối mẫu sai số chuẩn và khoảng tin cậy và mô tả cách mà nhà nghiên cứu dùng những đại lượng thống kê này đê đánh giá độ chính xác của mẫu. Copyright 2007 McGraw-Hill Pty Ltd PPTs t a Marketing Research 2e by Hair Lukas Bush and Ortinau Slides prepared by Judy Rex Nội dung 9-3 Nhận diện những điêm khác biệt giữa phương pháp và chỉ ra điêm mạnh và điêm yếu của các phương pháp. Nhận diện những tiêu chuẩn liên quan đến việc xác định một phương pháp chọn mẫu thích hợp cho một dự án nghiên cứu cụ thê. Copyright 2007 McGraw-Hill Pty Ltd PPTs t a Marketing Research 2e by Hair Lukas Bush and Ortinau Slides prepared by Judy .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    123    1    13-07-2024
165    111    0    13-07-2024
13    129    0    13-07-2024
8    104    0    13-07-2024
16    114    1    13-07-2024
3    103    0    13-07-2024