tailieunhanh - Kinh tế công cộng - Chương 3: Hàng hóa công cộng

Một số thị trường họat động không hiệu quả do hàng hóa có liên quan lại mang tính cộng cộng. Ví dụ: dịch vụ thu gom rác thải, dịch vụ chăm sóc người nghèo, dịch vụ quốc phòng Phần này sẽ nghiên cứu vai trò của Chính phủ trong việc cung cấp HHCC và chỉ ra việc khu vực tư nhân hạn chế cung cấp loại hàng hóa này. | Phân II tiếp Chương 3 Hàng hóa công cộng 1 Public Goods 2 THE GOVERNMENT 1. Introduction Một số thị trường họat động không hiệu quả do hàng hóa có liên quan lại mang tính cộng cộng. Ví dụ dịch vụ thu gom rác thải dịch vụ chăm sóc người nghèo dịch vụ quốc phòng. Phân này sẽ nghiên cứu vai trò của Chính phủ trong việc cung câp HHCC và chỉ ra việc khu vực tư nhân hạn chế cung câp loại hàng hóa này. AND THE MARKET 2. Khái niệm và thuộc tính cơ bản của HHCC a. Khái niệm HHCC là loại hàng hóa mà việc tiêu dùng nó của cá nhân này không làm giảm đi ích lợi mà hàng hóa đó cung cấp cho những người khác. HHCC là loại HH cung cấp rất nhiều ngoại ứng tích cực. Examples of public goods national defense fireworks I radio and television broadcast signals 6 1 2. Khái niệm và thuộc tính cơ bản của HHCC b HHCC có 2 thuộc tính cơ bản Không cạnh tranh trong quá trình được tiêu dùng chi phí biên MC của một người khác dùng HHCC là 0 và không ảnh hưởng đến cơ hội tiêu dùng HH đó của bạn. HHCC là không loại trừ. Không thể từ chối người nào khác cơ hội được sử dụng HH. Xem ví dụ ở Bảng 1 Ice cream is also eeclud oecause I can simply not sh commany can simply refuse to hook Yet ù is non-exsmdame beca clearly very difficcltto yrc oxce an area is protected everyone pedestrians from usitg the b Is the good excludable It is excludable since the cable It is elso non-exclcdable because consumes that orotection. Yes No Crowded city sidewalk s tv National defense HHCC thuần túy mang đầy đủ 2 thuộc tính cơ bản HHCC không thuần túy chỉ mang 1 trong 2 thuộc tính. 7 HHCC không thuần túy gồm 2 loại Loại 1 HHCC có thể loại trừ bằng giá là những thứ hàng hóa mà lợi ích do chúng tạo ra có thể định giá. Ví dụ thu phí qua cầu Loại 2 HHCC có thể tắc nghẽn là những hàng hóa mà khi có thêm nhiều người cùng sử dụng chúng thì có thể gây ra sự tắc nghẽn khiến lợi ích của những người tiêu dùng trước đó bị giảm sút. I Phân biệt 4 khái niệm Cung cấp công cộng công cộng cung cấp Cung cấp tư nhân Tư nhân cung cấp cá .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN