tailieunhanh - Kinh tế công cộng - THUẾ VÀ MỘT SỐ CÔNG CỤ CAN THIỆP CỤ THỂ CỦA CHÍNH PHỦ

Giá sàn là mức giá tối thiểu được trao đổi trên thị trường. | PHẦNV 1. Qui định vê giá Giá trần Giá sàn THUẾ VÀ MỘT SỐ CÔNG CỤ CAN THIỆP CỤ THẾ CỦA CHÍNH PHỦ . Giá trần Khái niệm Giá trần là mức giá tối đa đ ợc phép trao đổi trên thị trường Mô tả 1 . Giá trần Phân tích o Về tính hiệu quả ko hiệu quả o Về tính công bằng chưa rõ ràng . Giá sàn Khái niệm Giá sàn là mức giá tối thiểu được trao đổi trên thị trường Mô tả 9 Mô tả Giá sàn dư cung 11 Giải quyết dư cung khi áp dụng Giá sàn bằng cách hạn chế số lượng tại Qs 12 2 Chính phủ mua lại lượng dư cung và bán lại cho những người mua với giá thấp hơn Ps Chính phủ mua lại lượng dư cung và bán lại cho những người mua với giá thấp hơn P 13 14 Chính phủ mua lại lượng dư cung và bán lại cho những người mua với giá thấp hơn P Chính phủ mua lại lượng dư cung và bán lại cho những người mua với giá thấp hơn P 15 1. Qui định về giá tiếp Kết luận Các giải pháp qui định giá đều đưa đến những tác động phân phối nhất định nhưng đối tượng chính sách có thực sự được lợi hay không là điều chưa rõ ràng. Chỉ có một điều chắc chắn là các giải pháp đó đều phi hiệu quả. Chính phủ mua lại lượng dư cung và thiêu hủy hoặc viện trợ không hoàn lại cho nước ngoài

TỪ KHÓA LIÊN QUAN