tailieunhanh - Vấn đề khai thác và sử dụng hợp lý nguồn lực con người tại Cty phát triển nhà Đà Nẵng - 3

Thực hiện đúng và đầy đủ những quy định về nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định thành lập của giám đốc công ty . . Các đơn vị trực thuật công ty : Thực hiện đúng và đầy đủ các quy chế hoạt động của các đơn vị trực thuộc. Với xu thế và thực tế hiện nay trên thành phố Đà Nẳng các phòng gồm : Phòng kinh doanh và phòng kế hoạch tài chính hầu hết đảm nhiệm quản lý các khu mở rộng dân cư hoặc xây dựng mới . . | Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http Thực hiện đúng và đầy đủ những quy định về nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định thành lập của giám đốc công ty . . Các đơn vị trực thuật công ty Thực hiện đúng và đầy đủ các quy chế hoạt động của các đơn vị trực thuộc. Với xu thế và thực tế hiện nay trên thành phố Đà Nẳng các phòng gồm Phòng kinh doanh và phòng kế hoạch tài chính hầu hết đảm nhiệm quản lý các khu mở rộng dân cư hoặc xây dựng mới . VI. MÔI TRƯỜNG KINH DOANH HIỆN TẠI CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÀ NẴNG. 1. Môi trường vĩ mô của Công ty Bao gồm các yếu tố tác động gián tiếp đến hoạt động Công ty nó tạo ra những cơ hội và đe đoạ trong kinh doanh như . Mô trường kinh tế Nói đến môi trường kinh tế chung ta thường đề cập đến các yếu tố như tăng trưởng kinh tế yếu tố thị trường thu nhập của người lao động lạm phát tỷ lệ thất nghiệp. Đại hội VI của Đảng 12 1986 đã có những quyết định thực hiện đường lối đổi mới toàn diện mang tính chất chiến lược mở ra thời kỳ mới của việc phát triển kinh tế_ xã hội nói chung phát triển các ngành sản xuất và dịch vụ nói riêng. Thành tựu to lớn của đất nước là thoát khỏi khủng hoảng kinh tế và đưa nền kinh tế phát triển với nhịp độ ngày càng cao. Cụ thể GDP tăng qua các năm 6 79 2001 7 04 2002 tỷ lệ lạm phát giảm từ 774 6 1986 xuống còn 4 vào năm 2003 thu nhập bình quân trên đầu người qua các năm có sự gia tăng rõ rệt năm 2000 là Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http 5600000 đồng người năm năm 2001 là 6200000 đồng người năm và đến năm 2003 là 7600000 đồng người năm. Riêng Đà Nằng trong những năm qua được đánh giá là thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá nhanh như năm 2002 là 12 6 đến năm 2003 con số này là 22 và thu nhập bình quân trên đầu người là 586 USD người năm. Khi đời sống được nâng cao thì nhu cầu về chỗ ở không ngưng tăng lên cộng với tốc độ đô thị hoá nhanh sẽ tạo ra nhiều thị trường tiềm năng cho lĩnh vực hoạt động của Công ty. Nhưng bên cạnh đó thì