tailieunhanh - Những tính năng hữu ích cho người dùng cuối

Bảo vệ máy tính với Windows Defender. Windows Defender giúp bảo vệ máy tính của bạn những phần mềm gián điệp và phần mềm độc hại | Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. T Windows 7 end uvrc GUIDE 00K HỆ ĐIÊU HÀNH WINDOWS 7 NHỮNG TÍNH NẮNG HỮU ÍCH DÀNH CHO NGƯỜI DÙNG CUỐI sào vệ may c rh vàĩ Windows Defender Bò cam bin vi cãc tMĩ bỉ đinh v Bò ưò chợ Game Ekpiorar Chuyên sang chẽ độ ngũ động qua mạng khổng dãy nộ bộ Còng nghẹ DirectX lí Cổng cụ tĩnh toãn Calculator G 10 Gier đa ngộn ngó 3-ao dỉẹn tùy biến thõng minh Windows Ribbon G lè diịơ Windows A ra vi A rw Background Hệ tMhg xứ ĩỷ ỉự K Window Hiến thị trc hffn vó chức nâng Monitor Support Hiẽu ứng Aero1 1 Peek vi Aero Shake HÕ trợ ãm thanh chít lưong cao Hồ rợ hình ánh íộ phin giii c 0 Hữ trạ tỡt nhỉt mày bàng Tablet PC Kic nõi mạng gia đĩnh voi HomeGroup Kít nối an toan vối Windows Connect Now Két nôi di động tôc đô cao - Mobile Broad band Khi rả g tiẻp cạn j-gưài dŨTg Khôi phục nhanh cnõng từ chẽ Gồ chở Staridby Kh pn c lai ộuậ trình khố dõng vdi Startup Repaư Kiếm tra các két nõi mạng lưu lại những thông tin đãng quan tim trẽn Stcky Notes Parent Controls - cồng ev quán ý tn cậy dinh chộ càí bãc phu huynh Phục hô hệ tnõng hó-g qua System Restore Quản 5ỹ dữ l-ệu tot h Jn với Windows E plorer Quân tỳ quryin truy Cap vởi Uíêr Account Control Quan ỉỹ thii bị vò Device Stage Sas lưurvâ Khôi phục vôi Backup Restore Tỉrg cường chức nỉr-g bão mật vỗi Windows Fi taring Platform Tỉng tác vfli ReadyBoost Thanh cõng cụ thông minh Windows Taskbar Thao tác VƠI mãn hĩnh cim ứng thông qua w ndo-ws Touch Thư viên - Libranêi tf-o-g Windows 7 Teh hop Nhám cang vin tay vã Ding nhịp Tim kẽm hiệu qưã vối Windows Search Trung tám điêu khiển ncạt dộng Act d Cent Trung dm điêu khiên ĩhiít bi ngoại vi Truy càp nhanh với Jump List Truy cap tử X đẽn tâi nguyẽíì trên mạng Truy cáp nhanh vói RemoteApp and Desktop Connections Tư đỏng dtẽu chính đò sdng mãn hình Tự nhịn biêt vỊ trí mây in Tủy biến các cửa 5ố vói Snap ứrg dưng Gadgets Xem di liêu íỉnh dang XP5 Trang 2 .--- Trang 2 Trang 2 Trang 3 Trang 4 . .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN