tailieunhanh - Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 45 LUYỆN TẬP

Mục tiêu Thông qua hệ thống bài tập, tiếp tục rèn luyện kĩ năng giải phương trình tích, đồng thời rèn luyện cho HS biết nhận dạng bài toán và phân tích đa thức thành nhân tử II. | Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 45 LUYỆN TẬP I. Mục tiêu Thông qua hệ thống bài tập tiếp tục rèn luyện kĩ năng giải phương trình tích đồng thời rèn luyện cho HS biết nhận dạng bài toán và phân tích đa thức thành nhân tử II. Chuẩn bị - HS Chuẩn bị tốt bài tập ở nhà film trong bức xạ. - GV Chuẩn bị các bài giải ở film trong. III. Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt động 1 Tiết 45 LUYỆN Kiểm tra bài cũ 1. Giải các phương trình sau a. 2x x-3 5 x - 3 0 b. x - 4 x -2 3 - 2x 0 2. Giải các phương trình sau c. x3 - 3x2 3x - 1 0 d. x 2x - 7 - 4x 14 0 3. Giải các - Gọi 2 HS lên bảng giải bài cho lớp nhận xét. - Gọi 2 HS lên bảng giải bài lớp nhận xét. - Gọi 2 HS lên bảng giải bài cho lớp nhận xét. TẬP phương trình sau e. 2x - 5 2 - x 2 2 0 f. x2 - x - 3x - 3 0 Hoạt động 2 Giải bài tập . 1. Giải các phương trình a. 3x - 15 2x x - 5 b. x2 - 2x 1 - 4 0 - HS trao đổi nhóm để tìm hướng giải sau đó làm việc cá nhân. - Gọi 2 HS lên bảng sửa bài. - HS làm việc cá nhân rồi trao đổi kết quả ở nhóm. 1. a. 3x - 15 2x x -5 3 x - 5 - 2x x - 5 0 x - 5 3 - 2x 0 x - 5 0 hoặc 3 - 2x 0 b. x2 - 2x 1 - 4 0 x - 1 2 - 22 0 x - 1 - 2 x -1 2 0 x - 3 x 1

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.