tailieunhanh - Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 46 & 47 PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU

Mục tiêu HS nhận dạng được phương trình chứa ẩn ở mẫu, biết cách tìm điều kiện xác định của một phương trình; hình thành được các bước giải một phương trình chứa ẩn ở mẫu, bước đầu giải được các bài tập ở sách giáo khoa. | Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 46 47 PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU I. Mục tiêu HS nhận dạng được phương trình chứa ẩn ở mẫu biết cách tìm điều kiện xác định của một phương trình hình thành được các bước giải một phương trình chứa ẩn ở mẫu bước đầu giải được các bài tập ở sách giáo khoa. II. Chuẩn bị - HS nghiên cứu trước bài học film trong và bút xạ. - GV chuẩn bị nội dung bài dạy ở film trong. III. Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt động 1 Ví dụ mở đầu . GV Hãy thử phân lọai các phương trình sau a. x - 2 3x 1 b. x - 5 x 0 4 2 c. x 1 d. x 4 x -1 x 1 e. x x 2x 2 x - 3 2x 2 x 1 x - 3 - GV Các phương HS trao đổi nhóm để phân loại dựa vào dấu hiệu chứa ẩn ở mẫu . 1. Ví dụ mở đầu a. x 1 b. x 1 x x 4 c. . x -1 x 1 d. _2L_ _2L_ t 2 x - 3 2x 2 x 1 x - 3 là các phương trình chứa ẩn ở mẫu. trình c d e được gọi là các phương trình chứa ẩn ở mẫu . - GV cho HS đọc ví dụ mở đầu và thực hiện 1. - GV Hai phương trình v 1 . 1 x 1 x -1 x -1 Và x 1 có tương đương với nhau không Vì sao - GV giới thiệu chú ý. Hoạt động 2 Tìm điều kiện xác định của một phương - Gọi HS trả lời - HS trao đổi nhóm rồi trả lời Giá trị của x để giá trị của vế trái vế phải Chú ý Khi biến đổi phương trình mà làm mất mẫu chứa ẩn của phương trình thì phương trình nhận được có thể không tương đương với phương trình ban .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.