tailieunhanh - Câu hỏi trắc nghiệm : Miễn dịch học

Mỗi phân tử kháng thể IgG đơn phân trong huyết thanh có bao nhiêu chuỗi polypeptide: A. 1 B. 2 C. 4 D. 10 E. cả 4 lựa chọn trên đều sai (C) 2. Một phân tử IgM trong huyết thanh có mấy vị trí kết hợp kháng nguyên: A. 1 B. 2 C. 5 D. 10 E. cả 4 lựa chọn trên đều sai | Câu hỏi trăc nghiệm Miên dịch học 1. Mỗi phân tử kháng thể IgG đơn phân trong huyết thanh có bao nhiêu chuỗi polypeptide A. 1 B. 2 C. 4 D. 10 E. cả 4 lựa chọn trên đều sai C 2. Một phân tử IgM trong huyết thanh có mấy vị trí kết hợp kháng nguyên A. 1 B. 2 C. 5 D. 10 E. cả 4 lựa chọn trên đều sai D 3. Một phân tử IgM hoàn chỉnh trong huyết thanh cấu tạo bởi bao nhiêu chuỗi polypeptide A. 4 B. 5 C. 10 D. 20 E. cả 4 lựa chọn trên đều sai E 4. Tế bào sản xuất kháng thể là A. lympho bào B B. lympho bào T C. tế bào plasma tuơng bào plasmocyte D. đại thực bào E. tế bào mast dưỡng bào mastocyte C 5. Lớp kháng thể nào có thể đi qua được màng rau thai vào cơ thể thai nhi A. IgM B. IgA C. IgG D. IgM và IgG E. tất cả các lớp kháng thể C 6. Kháng thể tự nhiên chống kháng nguyên hồng cầu hệ ABO chủ yếu thuộc lớp kháng thể A. IgG B. IgG và IgA C. IgA và IgM D. IgM E. IgD D 7. Tiêm SAT dự phòng bệnh uốn ván là A. đưa kháng nguyên uốn ván vào cơ thể để gây miễn dịch chống uốn ván B. đưa kháng nguyên uốn ván cùng với kháng thể chống uốn ván vào cơ .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.