tailieunhanh - Giáo trình thí nghiệm máy phát điện part 1

tài liệu “Giáo trình thí nghiệm máy phát điện” này là tài liệu giảng dạy và học tập trong các trường THCN ở Hà Nội, đồng thời là tài liệu thao khảo hữu ích cho các trường có đào tạo các ngành kỹ thuật – nghiệp vụ và đông đảo bạn đọc quan tâm đến vấn đề hướng nghiệp và dạy nghề | ulÁO DỤC - ĐAO ĨẠO HÀ NOI sở GIẢO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI GIÁO TRÌNH sở GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI BÙI MẠNH ĐÔN GIÁO TRÌNH THÍ NGHIỆM MÁY ĐIỆN Dùng trong các trường THCN NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI - 2007 Lời giới thiệu A Tước ta đang bước vào thời kỳ công nghiệp hóa hiện 1 V đại hóa nhằm đưa Việt Nam trỏ thành nước công nghiệp văn minh hiện đại. Trong sự nghiệp cách mạng to lớn đó công tác đào tạo nhân lực luôn giữ vai trồ quan trọng. Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ ĨX dã chỉ rỗ Phát triển giáo dục và đào tạo ià một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa là điều kiện để phát triển nguồn lực con người - yếu tố cơ bản để phát triển xã hội tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững . Quán triệt chủ trương Nghị quyết của Đảng vả Nhà nước và nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của chương trình giáo trình đối với việc nâng cao chất lượng đào tạo theo để nghị của Sỏ Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ngày 23 9 2003 ủy ban nhân dán thành phố Hà Nội đã ra Quyết định số 5620ỈQĐ-UB cho phép sà Giáo dục và Đào tạo thực hiện dề án biên soạn chương trình giáo trình trong các trường Trung học chuyên nghiệp THCN Hà Nội. Quyết định này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Thành ủy UBND thành phô trong việc nâng cao chất lượng đào tạo vầ phát triển nguồn nhân lực Thủ đô. Trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hãnh và những kinh nghiệm rút ra từ thực tế đào tạo Sở Giáo dục vả Đào tạo đã chỉ đạo các trường THCN tổ chức biên soạn chương trình giáo trình một cách khoa học hệ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.