tailieunhanh - Quyết định số 1347/QĐ-BNV

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ HIỆP HỘI PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TRONG CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ | BỘ NỘI VỤ Số 1347 QĐ-BNV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 19 tháng 12 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ HIỆP HỘI PHÒNG CHỐNG HIV AIDS TRONG CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Sắc lệnh số 102 SL-L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 ban hành Luật quy định quyền lập hội Căn cứ Nghị định số 61 2012 NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ Căn cứ Nghị định số 45 2010 NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức hoạt động và quản lý hội Nghị định số 33 2012 NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 45 2010 NĐ-CP Xét đề nghị của Chủ tịch Hiệp hội Phòng chống HIV AIDS trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Phòng chống HIV AIDS trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã được Đại hội toàn quốc lần thứ I nhiệm kỳ 2012 - 2017 của Hiệp hội thông qua ngày 17 tháng 8 năm 2012 tại thành phố Hà Nội. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Chủ tịch Hiệp hội Phòng chống HIV AIDS trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ và Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. . KT. BỘ TRƯỞNG THỨTRƯỞNG Nơi nhận - Như Điều 3 - Bộ trưởng Bộ Nội vụ để báo cáo - Bộ Y tế - Bộ Công an C64 - Lưu VT TCPCP G. Nguyễn Tiến Dĩnh ĐIỀU LỆ HIỆP HỘI PHÒNG CHỐNG HIV AIDS TRONG CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP VIỆT NAM Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1347 QĐ-BNVngày 19 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Chương 1. TÊN GỌI TÔN CHỈ VÀ MỤC ĐÍCH Điều 1. Tên gọi 1. Tên tiếng Việt Hiệp hội Phòng chống HIV AIDS trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. 2. Tên tiếng Anh Viet Nam Business Coalition on HIV AIDS. 3. Tên viết tắt VBCA. Điều 2. Tôn chỉ mục đích 1. Hiệp hội Phòng chống HIV AIDS trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sau đây gọi tắt là Hiệp hội là tổ chức xã hội -

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.