tailieunhanh - Tài liệu Tổ chức thương mại thế giới WTO

Không giống như GATT chỉ có tính chất của một hiệp ước, WTO là một tổ chức, có cơ cấu tổ chức hoạt động cụ thể. WTO chính thức được thành lập vào ngày 1 tháng 1 năm 1995. Tính đến ngày 23 tháng 7 năm 2008, WTO có 153 thành viên | Ngày thành lập: 1/1/1995 Trụ sở: Centre William Rappard, Geneva, Switzerland Thành viên: 153 thành viên (tính đến 23/07/2008) Ngôn ngữ chính thức: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha Website: Năm 1944 hội nghị Bretton Woods, đề xuất thành lập Tổ chức Thương mại Quốc tế (ITO) nhằm thiết lập các quy tắc và luật lệ cho thương mại giữa các nước Tuy nhiên, Thượng nghị viện Hoa Kì đã không phê chuẩn hiến chương này ITO sớm tan rã, nhưng hiệp định mà ITO định dựa vào đó để điều chỉnh thương mại quốc tế vẫn tồn tại. Đó là Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại (GATT). GATT đóng vai trò là khung pháp lí chủ yếu của hệ thống thương mại đa phương trong suốt gần 50 năm sau đó Các nước tham gia GATT đã tiến hành 8 vòng đàm phán. Vòng đám phán thứ tám, Vòng đàm phán Uruguay, kết thúc vào năm 1994 với sự thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) thay thế cho GATT. Các nguyên tắc và các hiệp định của GATT được WTO kế thừa, quản lý, và mở rộng. Không giống như GATT chỉ có tính . | Ngày thành lập: 1/1/1995 Trụ sở: Centre William Rappard, Geneva, Switzerland Thành viên: 153 thành viên (tính đến 23/07/2008) Ngôn ngữ chính thức: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha Website: Năm 1944 hội nghị Bretton Woods, đề xuất thành lập Tổ chức Thương mại Quốc tế (ITO) nhằm thiết lập các quy tắc và luật lệ cho thương mại giữa các nước Tuy nhiên, Thượng nghị viện Hoa Kì đã không phê chuẩn hiến chương này ITO sớm tan rã, nhưng hiệp định mà ITO định dựa vào đó để điều chỉnh thương mại quốc tế vẫn tồn tại. Đó là Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại (GATT). GATT đóng vai trò là khung pháp lí chủ yếu của hệ thống thương mại đa phương trong suốt gần 50 năm sau đó Các nước tham gia GATT đã tiến hành 8 vòng đàm phán. Vòng đám phán thứ tám, Vòng đàm phán Uruguay, kết thúc vào năm 1994 với sự thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) thay thế cho GATT. Các nguyên tắc và các hiệp định của GATT được WTO kế thừa, quản lý, và mở rộng. Không giống như GATT chỉ có tính chất của một hiệp ước, WTO là một tổ chức, có cơ cấu tổ chức hoạt động cụ thể. WTO chính thức được thành lập vào ngày 1 tháng 1 năm 1995. Tính đến ngày 23 tháng 7 năm 2008, WTO có 153 thành viên WTO là Tổ chức Thương mại Thế giới có chức năng giám sát các hiệp định thương mại giữa các nước thành viên với nhau theo các quy tắc thương mại. Hoạt động của WTO nhằm mục đích loại bỏ hay giảm thiểu các rào cản thương mại để tiến tới tự do thương mại. NĂM NƠI ĐÀM PHÁN CHỦ ĐỀ ĐÀM PHÁN NƯỚC THAM GIA 1947 Thuế quan 23 1949 Thuế quan 13 1951 Torquay Thuế quan 38 1956 -1961 Vòng Dilon Thuế quan 26 1964 -1967 Gevena Vòng Kennedy Thuế quan và các biện pháp chống phá giá 62 1973 -1979 Gevena Vòng Tokyo Thuế quan, các biện pháp phi thuế quan, các thõa thuận chung 102 1986 -1994 Vòng Urguay Thuế quan các biện pháp phí thuế quan, các nguyên tắc chung, dịch vụ, sở hửu trí tuệ, cơ chế giải quyết tranh chấp dệt may, nông nghiệp, thành lập WTO 123 Cấp cao nhất: Hội nghị Bộ trưởng :Cơ quan quyền lực cao nhất .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.