tailieunhanh - Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 60: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬT NHẤT MỘT ẨN

Mục tiêu: - HS hiểu được thế nào là một bất phương trình bậc nhất, nêu được quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân để biến đổi hai bất phương trình tương đương từ đó biết cách giải bất phương trình bật nhất một ẩn và các bất phương trình có thể đưa về dạng bất phương trình bậc nhất một ẩn. | Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 60 Bài 4 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬT NHẤT MỘT ẨN I. Mục tiêu - HS hiểu được thế nào là một bất phương trình bậc nhất nêu được quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân để biến đổi hai bất phương trình tương đương từ đó biết cách giải bất phương trình bật nhất một ẩn và các bất phương trình có thể đưa về dạng bất phương trình bậc nhất một ẩn. - HS biết vận dụng các kiến thức vừa học để giải các bài tập ở SGK. - Rèn luyện tính cẩn thận chính xác đặc biệt khi nhân hay chia hai vế của bất phương trình với cùng một số. II. Chuân bị - HS nắm chắc hai tính chất liên hệ giữa thứ tự và hai phép tính cộng nhân. - GV chuẩn bị một số nội dung ở film trong để tiết kiện thời gian. III. Nội dung Họat động của GV Họat động của HS Ghi bảng Họat động 1 Kiểm tra bài cũ a. BT 18 SBT b. BT 33 SBT -Gọi 2 HS lên bảng trình bày. Họat động 2 Hai HS lên bảng trình bày. Tiết 60 Bất phương trình bậc nhất một ẩn 1 .Định nghĩa SGK Ví dụ Định nghĩa bất phương trình bậc nhất một ẩn GV chiếu film trong nếu được có nhận xét gì về dạng của BPT sau a. 2c - 3 0 b. 5x - 15 0 c. ịx 72 0 2 d. 1 5x - 3 0 e. 0 15x - 1 0 f. 1 7x 0. -HS thảo luận nhóm và trình bày nhận xét. Có dạng ax b 0 hoặc ax b 0 hoặc ax b 0 hoặc ax b 0 và a 0 -HS suy nghĩa a. 2c - 3 0 b. 5x - 15 0 c. ịx 72 0 2 d. 1 5x - 3 0 e. 0 15x - 1 0 f. 1 7x 0 là các bất phương trình bậc nhất một .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.