tailieunhanh - Giáo trình dịch học bào vệ thực vật part 4

CE: là biến động do các yếu tố không nghiên cứu. Vkng/c: Các yếu tố không nghiên cứu = n-1-Vng/c. Xác định Cv v CE: Chúng ta có thể dễ d ng nhận thầy rằng sự sai khác giữa các trị số y quan sát và y là do 2 nguyên nhân: y ≠ y: do các yếu tố nghiện cứu a,b,c dẫn tới y ≠ y: do các yếu tố không nghiên cứu gây ra như: Sự sai khác ngẫu nhiên trong một quần thể cây trồng cùng giống, cùng chế độ chăm sóc nhưng có cây cao, thấp,. | V không nghiên cứu Thì kết luận vai trò của các yếu tố nghiên cứu đối với y là không rõ và ngược lại. Sv Ftt S Trong đó Sv là phương sai của các yếu tố nghiên cứu Se là phương sai của các yếu tố không nghiên cứu Mà S 2 Cv v V ng c Cv là biến động do các yếu tố nghiên cứu. Vng c Các yếu tố nghiên cứu. V 2 CE V kng c CE là biến động do các yếu tố không nghiên cứu. Vkng c Các yếu tố không nghiên cứu n-1-Vng c. Xác định Cv và CE Chúng ta có thể dễ dàng nhận thầy rằng sự sai khác giữa các trị số y quan sát và y là do 2 nguyên nhân y y do các yếu tố nghiện cứu a b c dẫn tới y y do các yếu tố không nghiên cứu gây ra như Sự sai khác ngẫu nhiên trong một quần thể cây trổng cùng giống cùng chế độ chăm sóc nhưng có cây cao thấp có cây có thể chống sâu có cây nhiễm sâu. Vậy thì sự biến động toàn bộ C sẽ bằng Cv CE mà C được xác định như sau ct X yị - y 2 12389 61 _ Cv AX a - a y - y BX b - b y - y 1 7898 X 3231 48 0 0866 X 2216 44 5976 6 Cv biến động do các yếu tố nghiên cứu sẽ được xác định là CE biến động do các yếu tố không nghiên cứu sẽ là CE Ct - Cv 12389 61 - 597 6 6414 0 Tính được CE và Cv ta xác định được SE và Sv S 2 Cv 5976 6 2987 7 v V 2 ng c S 2 E_ E V kng c 6414 0 i 427-6 Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội - Giáo trình Dịch học và Bảo vệ thực vật. 48 Tính Sv 2987 7 6 tt V 2 427 6 0 99 E Tra bảng F 0 01 3 67 V1 2 z V 2 15 Như vậy Ftt Fll Ta đi tới kết luận Vai trò nhiệt độ tháng 12 và số lượng sâu qua đông có tác dụng quyết định số sâu sẽ phát sinh trong mùa xuân. c. ứng dung phương trình trên vào môt bài toán dư tính cu thể. VD Hãy dự tính số lượng sâu sẽ phát sinh trong mùa xuân biết sâu qua đông bằng 30 con và nhiệt độ tháng 12 là 120C. y a b. 56 26 1 7898x12 0 0866 x 30 80 con Bằng việc ứng dụng phương pháp thống kê trong dự tính dự báo sâu hại tới nay người ta đã xây dựng được các phương trình tương quan như VD1 Qua theo dõi người ta thấy rằng thời gian xuất hiện lứa 1 sâu đục thân lúa 2 chấm có liên quan chặt chẽ với số ngày có t0 150C của các tháng 12 1 2. Từ

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.