tailieunhanh - Decison 729 -Approval of HCMC Water Supply Planning till 2025

Quyết định phê duyệt số 729 của Thủ tướng chính phủ cho kế hoạch cấp nước đến năm 2025 ở thành phố Hồ Chí Minh. Decision No. 729 of Prime Minister on Approval of Water Supply Planning till 2025 for Ho Chi Minh city | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG