tailieunhanh - Nghị quyết số 61/2012/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2013 HỘI ÐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 6 | HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN Số 61 2012 NQ-HĐND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tuy Hòa ngày 13 tháng 12 năm 2012 NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2013 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN KHÓA VI KỲ HỌP THỨ 6 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 Trên cơ sở xem xét báo cáo của UBND tỉnh báo cáo của các cơ quan hữu quan báo cáo của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND tỉnh ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh QUYẾT NGHỊ Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên cơ bản tán thành những nội dung đánh giá t ình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quốc phòng - an ninh năm 2012 và nhiệm vụ kế hoạch 2013 được nêu trong báo cáo của UBND tỉnh báo cáo của các cơ quan HĐND tỉnh và các cơ quan hữu quan trình tại kỳ họp đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề sau I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC hiện kế hoạch phát triển kinh tế -XÃ HỘI NĂM 2012 Trong năm 2012 mặc dù gặp nhiều khó khăn và thách thức nhưng nhờ tập trung triển khai quyết liệt kịp thời các giải pháp ổn định kinh tế đảm bảo an sinh xã hội tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hỗ trợ thị trường theo chỉ đạo của Chính phủ nên tình hình kinh tế - xã hội quốc phòng - an ninh của tỉnh vẫn ổn định và có mặt phát triển. Tốc độ tăng trưởng GDP tuy không đạt kế hoạch đề ra nhưng trong điều kiện khó khăn việc duy trì được mức tăng trưởng GDP trên 10 là sự cố gắng lớn của tất cả các ngành các cấp các thành phần kinh tế và nhân dân trong toàn tỉnh. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Thu nhập bình quân đầu người tăng đáng kể so năm trước. Các cơ sở công nghiệp có nhiều cố gắng duy trì và phát triển sản xuất. Sản xuất nông - lâm - thủy sản gặp nhiều khó khăn nhưng năng suất sản lượng một số cây trồng vật nuôi đạt khá. Các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng nhất là dịch vụ du lịch. Có nhiều nỗ lực trong việc chỉ đạo điều hành kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành .