tailieunhanh - Cấp lần đầu Hộ chiếu thuyền viên

Tham khảo tài liệu 'cấp lần đầu hộ chiếu thuyền viên', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Ả. 1À - À K 1 Ấ 1 Ầ K Câp lân đâu Hộ chiêu thuyên viên Thông tin Lĩnh vực thống kê Hàng hải Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Hàng hải Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Đăng ký tàu biển và thuyền viên Cục Hàng hải Việt Nam. Cơ quan phối hợp nếu có Không Cách thức thực hiện Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu câu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí cấp Hộ 150 000 đồng 01 Hộ Quyết định số 84 2005 QĐ- 1. chiếu chiếu BTC. Kết quả của việc thực hiện TTHC Hộ chiếu thuyền viên tàu biển Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ đề Cá nhân tổ chức nộp gửi hồ sơ tại Văn phòng Cục 1. nghị Hàng hải Việt Nam - Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận hồ sơ thẩm định Giải quyết thủ và cấp Hộ chiếu thuyền viên 2. tục - Trường hợp không giải quyết sẽ thông báo bằng văn bản. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Tờ khai đề nghị cấp Hộ chiếu thuyền viên 2. Giấy chứng minh nhân dân bản phô tô 02 ảnh màu cỡ 4x6 cm chụp trong vòng 6 tháng đầu để trần phông 3. nền màu trắng. Số bộ hồ sơ 01 bộ. Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui định Tờ khai đề nghị cấp Hộ chiếu thuyền viên Quyết định số 29 2008 QĐ-1. Phụ lục IV .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.