tailieunhanh - Giáo trình tự động hóa trong xây dựng part 9

heo truyền thống, ngành này thường được chia ra làm các ngành nhỏ như kĩ thuật môi trường, địa kĩ thuật, kĩ thuật kết cấu, kĩ thuật giao thông, kĩ thuật đô thị, kĩ thuật môi trường nước, kĩ thuật vật liệu, kĩ thuật công trình biển,[4] khảo sát, và kĩ thuật xây dựng.[6] Kĩ thuật xây dựng dân dụng có mặt ở mọi cấp độ: trong phạm vi công cộng, nhà nước đến tư nhân, và rộng hơn là trên khu vực và quốc tế | thì hệ thống được gọi là hoàn toàn diều khiển được nếu bằng cách thay đổi ũ iT có thể chuyên hệ thống từ trạng thái ban đầu bất kì X 0 đến trạng thái cuối bất kì X nT trong một thời gian hữu hạn nT. Còn hệ thống được gọi là hoàn toàn quan sát được nếu bằng cách quan sát ũ iT và ỹ iT trong một thời gian hữu hạn từ thời điểm ban đầu i 0 đến thời diem nT ta có thổ xác định được trạng thái ban đầu của hệ thống X 0 . . Tiêu chuẩn điểu khiển được và quan sát được của một hệ thống xung sô Một hệ thống xung - số có n biến số trạng thái và có phương trình trạng thái X i 1 AdX i Bd ũ i ỹ i CdX i Khi lần lượt thay trong phương trình thứ nhất i 0 đêh n ta có X l AdX O Bj ũ 0 X 2 - AdX l Bdũ l Ad2 X 0 AdBdũ O Bdũ l X n AdX O Ad-lBdũ O Bdũ n - 1 Từ dây ta rút ra I ư n- 1 Từ lí thuyết toán học người ta đã chứug minh rằng với giá tri bất kì của X n và X 0 đã biết phương trình trên sẽ có một nghiệm ũ i duy nhất nếu ma trận M I Ad_ Bd Ad 2Bd. Bd I có hạng bằng n. Trong đó n là số biến số trạng thái của hệ thống. Như vậy tiêu chuẩn để một hệ thống xung - số hoàn toàn đicu khiển được là ma trân M có hạng bằng n RanK M n Cũng như vậy khi ta lần lượt thay i 0 đến n - 1 trong phương trình ỹ i CdX i và giả thiết ĩi i 0 la sẽ nhân dược các phương trình 242 ỹ O CdX O ỹ l CdX l CdAdX O ỹ n -1 CdAd-lX O Từ đày ta có ỹ 0 ỹ l ỹ n-l Cd Ct Ad X 0 Trong lí thuyết toán học người ta đã chứng minh dược rằng với ỷ 0 y l . ỹ n -1 dã biết phương trình này sẽ có một nghiệm X 0 duy nhất nếu ma trân N cd AX . A ar- cdị có hạng bằng n. Trong đó C d là ma trận chuyển vị của cd A d là ma trận chuyển vị của Ad n số biến số trạng thái của hệ thống. Như vậy tiêu chuẩn để một hệ thống - số hoàn toàn quan sát được là ma trận N có hạng bằng n RanK N n Ví dụ Một hệ thống xung - số có 3 biến số trạng thái X j i x2 i x3 i và dược mò tả bằng phương trình trạng thái X i 1 AdX i Bdu i y i CdX i Trong dó u i y ì là biến số đầu vào và đầu ra của hệ thống 1 10T 0 0 0 0 -10 -9 42T Bd 0 100T 0 1 -62 5T 0 -0 25

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.