tailieunhanh - Giáo trình tự động hóa trong xây dựng part 7

Quan hệ qua lại giữa thiết kế xây dựng và tạo hình, quan hệ và mâu thuẫn giữa cấu kiện và khoảng cách, giữa vật liệu và hình liệu, giữa xây dựng và thể hiện là rõ ràng. Xây dựng cao tầng bao gồm sự tự do - sự đa dạng giữa các giải pháp kỹ thuật và tạo hình. Ngoài ra, xây dựng cao tầng bao gồm các quy tắc - các quy luật quyết định bởi đặc trưng giá trị vật liệu, dữ liệu khớp nối, cơ sở tĩnh học, tầm nhìn vật lý học công trình, khả. | Trong đó p arccosậ ÍO được gọi là tần số góc riêng không tắt 0 của hệ thống. Đường cong biểu diễn hàm sô y t như vậy có dạng như hình . Từ hàm số y t và đường cong biểu diễn nó ta có thể rút ra các chỉ tiêu chất lượng cửa hệ thông như sau. Thời gian quá trình quá độ tK loge20 Độ quá điều chỉnh Ô ỉ ì Ô _m 100 100e ir l y co Độ dao động D - e SỐ lần đao động N -í- 2 2 Ngoài ra ta có H p R p G p w p l R p G p l wh p Trong đó Wh p R p G p là hàm truyền đạt của hệ thống hở. 182 Từ công thức này ta rút ra w p H p ì T2p2 2 Tp l __I__ p 1 1 P T2P 2 T tV 2c Tp l Ta dễ dàng thấy rằng hệ thống hở chứa một khâu tích phân. Do đó như ta dã biết trong tiết mục xác định sai lệch xác lập của hệ thống trước dây sai lệch xác lập của hệ thống này khi u t const là c lime t o còn sai lệch xác lập của hệ thống này khi u t t là 2 j lim e t Từ các chỉ tiêu chất lượng của hệ thống này la dễ dàng thấy rằng để quá trình quá dộ của hệ thống tắt nhanh và có dô quá điều chỉnh và dộ dao dộng bé thì ta phải chọn các hệ số và Cú lớn. Tuy nhiên hệ số phải nhỏ hơn 1 và íửtl phải nhỏ hơn một giới hạn nào dó dể tránh sự bão hòa của cơ câ u thực hiện diều đó SC được giải thích trong một ví dụ sau này . Thông thường người ta chọn hệ số tắt 0 7. Khi đã chọn ta có thể chọn tì theo công thức 2 _ 4 Trong dó là sai lệch xác lập cho phép của hệ thống khi u t t. Khi đã chọn dược và ía ta xác định dược H p - -1---------- I - 2 - - l I n và từ đây ta rút ra hàm truyền đại R p của thiết bị điều khiển cần chọn là R p _i P2 í G P U-H P Ĩ G p i p. 2J Trong đó G p là hàm truyền dạt của dối tượng diều khiển. Vĩ dạ Một hệ thống diều khiển có sơ dổ cấu trúc như hình . 183 Biết G p - . Yêu cầu chọn R p và phân tích tín hiệu yt t . Tp 1 Giải Nếu ta chọn hàm truyền đạt của hệ thống là H p - y------------- ta SC có 4 2ậ 1 n R P . í -ì G p l-H p 2 pự T pJ Trong dó T - 2 n Khi thay ơ tro n 2 T R p 4 2T 5 biểu thức của R p ta có 1 T-T 1 _ 1 _ l T-T p Í Tp 4VT p 4VT T p 1 Như vậy thiết bị diều khiến .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.