tailieunhanh - Giáo trình tự động hóa trong xây dựng part 3

Tham khảo tài liệu 'giáo trình tự động hóa trong xây dựng part 3', kỹ thuật - công nghệ, tự động hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Pk XY là hàm truyền dạt của dường dòng thứ k hướng từ X den Y dưctng dòng là một dường liên tục bao góm các nhánh có cùng một hướng từ X đến Y mà khi tín hiệu truyền dạt qua một nút của nó từ gốc dêh ngọn chỉ dược một lần Ak là dịnh thức con của graph suy ra từ A băng cách bỏ di các vòng kín L có dínl với dường dòng thứ k. Ví dụ Tìm hàm truyền dạt tương dương của graph tín hiệu hình . - Xác định hàm truyền dạt của các đường dòng Pk P P2 P5 - Các vòng kín Lj gổm có L1 . k L1 . L4 . L5 L L L j L2L4 L Lí2 L o -Từ dó A L-VL yLiLj -ẸLiLJLk i Hình A 1 - L Lị L3 L4 L5 Lố LịL4 L5 Li LjLj - 0 Aj 1 - L L6 L2L6 vì L L3 L4j L5 có dính với Pj A 1 - L6 vì Li L2 L3 Lt L5 có dính với P2 A3 1 - Ló vì L L2 Lj L4 L5 có dính với P3 Cuối cùng ta có hàm truyền đạt của graph P AI P2A2 P3A3 WvY ------ ------ - XY A 62 Chương 3 TÍN HIỆU ĐIỂU KHIỂN CÁC KHÂU ĐỘNG HỌC ĐIỂN HÌNH TRONG HỆ THỐNG ĐlỂư KHIEN Tự ĐỘNG . TÍN HIỆU TÍN HIỆU ĐIÊU KHIEN Tín hiệu tương tự tín hiệu rời rạc tín hiệu sô Tín hiệu là biểu hiện vật lí của thông tin. Các thông tin này thường là thông tin về trạng thái hay hành vi của một hệ vật lí nào đó. Tín hiệu là hàm của một hay vài bĩcn dộc lạp Nhưng theo quy ước tín hiệu được coi là hàm theo một biến độc lập là thời gian t mặc dù không phải như vậy ví dụ ấp suất ngoài việc thay dổi theo thời gian còn phụ thuộc vào độ cao dộ sâu . a Phân loại tín hiệu theo tính hất của hiến số độc lập thời gian Theo tính chất của biến số độc lập thời gian ta có các loại tín hiệu sau Tín hiệu liên tục theo thời gian là tín hiệu có biến só dộc lập thời gian t liên tục Continuos - Time Signal Tín hiệu rời rạc là tín hiệu có biến số độc lập thời gian rời rạc nghĩa là tín hiệu dược biểu diễn bởi một dãy số hàm số biểu diễn tín hiệu chỉ có giá trị xác định ờ những thời diểm nhất định còn ở những thời điểm khác thì tín hiệu là kbòng có giá trị xác dịnh chứ không phải bằng không

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.