tailieunhanh - Chủ đề 3 : SỰ CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN (4 tiết)

Cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của hai lực và của ba lực có giá đồng qui (không song song). Qui tắc tổng hợp hai lực đồng qui. 2. Cân bằng của vật rắn có trục quay cố định. Qui tắc mômen. 3. Cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của hai lực song song cùng chiều. Qui tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều. Giải thích thêm để học sinh nắm được một số khái niệm cơ bản về cân bằng của vật rắn | Chủ đề 3 SỰ CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN 4 tiết MỤC TIÊU Hướng dẫn cho học sinh hiểu rỏ các nội dung chính sau đây 1. Cân bằng của một vật rắn chịu tác dụng của hai lực và của ba lực có giá đồng qui không song song . Qui tắc tổng hợp hai lực đồng qui. 2. Cân bằng của vật rắn có trục quay cố định. Qui tắc mômen. 3. Cân bằng của vật rắn chịu tác dụng của hai lực song song cùng chiều. Qui tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều. Giải thích thêm để học sinh nắm được một số khái niệm cơ bản về cân bằng của vật rắn. Tiết 9 -10 CÂN BẰNG CỦA VẬT RẮN KHÔNG QUAY Tiết 1 Hoạt động 1 20hút Tìm hiểu một số khái niệm cơ bản về vật rắn. Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Bài giải I. Một số khái niệm về vât Giới thiệu khái niệm vật rắn. Yêu cầu học sinh nhắc lại khái niệm trọng tâm. Yêu cầu học sinh xác định trọng tâm của một số vật đồng chất có dạng hình học đối xứng. Làm thí nghiệm treo vật vào lực kế thay đổi độ dài của dây treo để cho học sinh rút ra kết luận. Yêu cầu học sinh nhắc lại sự tổng hợp lực. Ghi nhận khái niệm. Nêu khái niệm trọng tâm. Xác định trọng tâm của một số vật do thầy cô đưa ra. Quan sát thí nghiệm và rút ra kết luận. Nêu sự tổng hợp lực. rắn. 1. Vât rắn. Những vật có kích thước đáng kể và không bị biến dạng khi chịu tác dụng của các ngoại lực gọi là vật rắn. Điểm đặt của trọng lực tác dụng lên vật rắn gọi là trọng tâm của vật rắn. Với các vật rắn đồng chất và có dạng hình học đối xứng thì trọng tâm của vật rắn nằm tại tâm đối xứng. 2. Đặc điểm của lực tác dụng đăt vào vât rắn. Tác dụng của lực đặt vào vật rắn không bị thay đổi khi dịch chuyển điểm đặt của lực dọc theo giá của lực. Có thể thay thế nhiều lực tác dụng lên vật rắn bằng Yêu cầu học sinh nhắc lại sự phân tích lực. Yêu cầu học sinh nêu tác dụng của lực làm vật chuyển động tịnh tiến và làm vật quay. Yêu cầu học sinh nêu khái niệm các lực đồng qui. Yêu cầu học sinh nêu khái niệm các lực song song. Nêu sự phân tích lực. Nêu tác dụng của lực làm vật chuyển động tịnh tiến và làm vật quay. Cho .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
8    143    0    24-07-2024
185    147    0    24-07-2024
165    114    0    24-07-2024
6    113    0    24-07-2024
5    103    0    24-07-2024