tailieunhanh - Báo cáo " Thực thi một số cam kết quốc tế của Việt Nam về biến đổi khí hậu "

Biến đổi khí hậu là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất mà nền văn minh nhân loại từng phải đối mặt từ trước đến nay, là thách thức lớn đối với sự phát triển kinh tế-xã hội và phồn thịnh của hầu hết các quốc gia trên thế giới trong thế kỉ XXI. Nhận thức được điều này, cộng đồng quốc tế đã có những hành động thiết thực nhằm tạo ra khuôn khổ pháp lí chung điều chỉnh vấn đề hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu (viết tắt là BĐKH) trên phạm vi toàn thế giới,. | NGHIÊN cứu - TRAO Đổl THỤt TH MỘT SỐ CAM KẾT QUỐC TÍ củ A VIỆT NAM VỂ BIẾN Đổl KHÍ HẬU Biến đổi khí hậu là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất mà nền văn minh nhân loạ i từng phả i đố i mặt từ trước đế n nay là thách thức lớn đố i với sự phát triể n kinh tế-xã hộ i và phồ n thịnh c ủa hầ u hế t các quốc gia trên thế giới trong thế k ỉ XXI. Nhận thức được điều này cộng đồng quốc tế đã có những hành động thiết thực nhằm tạo ra khuôn khổ pháp lí chung điề u chỉnh vấn đề hợp tác ứ ng phó với biến đổ i khí hậ u viết tắt là BĐKH trên phạm vi toàn thế giới trong đó Công ước Vienna về bảo vệ tầng Ozone năm 1985 Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng Ozone năm 1987 Công ước Khung của Liên hợp quốc về BĐKH năm 1992 và Nghị định thư Kyoto về cắt giả m khí thải nhà kính năm 1997. được xem là những thành tựu lớn của cộng đồng quốc tế. Việc tham gia thực hiện các cam kết quốc tế về môi trường nói chung và BĐKH nói riêng là rất c ầ n thiế t trong bố i cả nh hộ i nhập kinh tế-quốc tế của Việt Nam. Một mặt thể hiện mong muốn và quyết tâm của Việt Nam trong việc tham gia giải quyết các vấn đề chung mang tính quốc tế. Mặt khác mở rộng cơ hội để Việt Nam nhận được sự hỗ trợ quốc tế về kĩ thuật và tài chính góp phầ n bảo vệ và cải thiện môi trường trong nước phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững quốc gia. Trong phạm vi bài viết này tác giả tập trung vào quá trình thực thi các cam kết của Việt Nam trong Công ước khung của NGUyỄN THỊ HÔNG YẾN Liên hợp quốc về biến đổ i khí hậ u viết tắ t là UNFCCC và Nghị định thư Kyoto về cắt giảm khí thải nhà kính viết tắt là KP ở cả hai khía cạ nh lập pháp và thực tiễ n triể n khai. 1. Xây dự ng các chính sách pháp luậ t của Việt Nam về ứng phó với biến đổi khí hậ u - nỗ lực giải quyết vấn đề chung và thực hiện nghĩa vụ thành viên Chính phủ Việt Nam kí UNFCCC ngày 11 6 1992 và phê chuẩn ngày 16 11 1994 kí KP ngày 03 12 1998 và phê chuẩn ngày 25 9 2002. Là một bên tham gia UNFCCC và KP trong những năm qua Việt Nam đã xây dựng và ban .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN