tailieunhanh - GIÁO TRÌNH MÁY ĐIỆN KHÍ CỤ ĐIỆN - PHẦN I MÁY ĐIỆN - CHƯƠNG 1

Giaùo trình MAÙY ÑIEÄN-KHÍ CUÏ ÑIEÄN nhaèm giuùp sinh vieân baäc ñaïi hoïc hoaëc cao ñaúng ngaønh Coâng ngheä Ñieän- Ñieän töû, Coâng ngheä Ñieän töû –Vieãn thoâng cuûa tröôøng Ñaïi Hoïc Sö Phaïm Kyõ Thuaät laøm taøi lieäu hoïc taäp cuõng coù theå duøng laøm taøi lieäu tham khaûo cho sinh vieân ngaønh Ñieän Coâng Nghieäp, Ñieän Töï Ñoäng vaø caùc ngaønh khaùc lieân quan ñeán lónh vöïc ñieän-ñieän töû. Giaùo trình Maùy ñieän- Khí cuï ñieän trình baøy nhöõng lyù thuyeát cô baûn veà: caáu taïo; nguyeân lyù laøm vieäc; caùc quan heä ñieän töø; caùc ñaëc tính cuõng nhö caùc hieän töôïng. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM KHOA ĐIỆN BỌ MON Cờ Sờ Kỹ thuật điện .0. TRỌNG THANG PHI LONG GIAO trình mAỹ ĐIỆN-KHÍ cu điện TP. HCM Thang 12 2005 LỜI NÓI ĐẦU Giáo trình MÁY ĐIỆN-KHÍ CỤ ĐIÊN nham giup sinh viên bậc đại hoc hoặc cao đẳng ngánh Cong nghê Điên- Điên tử Cong nghê Điên tử -Viên thong của trường Đại Hoc Sử Phạm Ky Thuật lám tái liêu hoc tập củng co thể dủng lám tái liêu thám kháo cho sinh viên ngánh Điên Cong Nghiêp Điên Tự Động vá các ngánh khác liên quán đến lĩnh vửc điên-điên tử. Giáo trình Máy điên- Khí cu điên trình báy nhửng ly thuyết cờ bán vê cấu táo nguyên ly lám viêc các quán hê điên từ các đác tính cung nhử các hiên tửờng vát ly xáy rá trong Máy điên mọt chiêu Máy biến áp Máy điên khong đong bo Máy điên đong bo vá các khí cu điên thong dung. Đê giúp sinh viên dê dáng tiếp thu kiến thửc mon hoc giáo trình trình báy nôi dung mọt cách ngán gon cờ bán. Ở moi chửờng co ví du minh ho á cáu hoi vá bái táp đổ sinh viên co thê hiên sâu hờn nhửng ván đê mình đá hoc. Các tác gỉá MỤC LỤC Trang PHẦN 1 MÁY CHƯƠNG I MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU .2 . Đại cương về máy điện một . Các quan hệ điện từ trong máy điện một . Máy phát điện một . Mở máy và điều chỉnh tốc độ động cơ điện một CHƯƠNG II MÁY BIẾN . Đại cương về máy biến . Tổ nối dây và mạch từ của máy biến . Các quan hệ điện từ trong máy biến . Máy biến áp làm việc ở tải xác lập đối CHƯƠNG III CÁC VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG CỦA MÁY ĐIỆN XOAY . Sức điện động của dây quấn máy điện xoay . Dây quấn máy điện xoay . Sức từ động của dây quấn máy điện xoay CHƯƠNG IV MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG . Đại cương về máy điện không đồng . Quan hệ điện từ trong máy điện không đồng bộ. 130 . Mở máy và điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng CHƯƠNG V MÁY ĐIỆN ĐỒNG . Đại cương về máy điện đồng . Quan hệ điện từ trong .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.