tailieunhanh - Thiết kế môn học cầu bê tông cốt thép

Khoảng cách giữa các dầm chủ: Dầm T mối nối ƣớt : S = , với bề rộng mối nối ƣớt là )(30mincmb Bề rộng toàn cầu: Btc = 2* + 2* + 2* = m Căn cứ vào bề rộng toàn cầu là 12800 mm, ta chọn 6 dầm chủ với khoảng cách giữa các dầm chủ là 2200 mm. Chiều dày bản mặt cầu:Chiều dày bản mặt cầu chính là chiều dày cánh T. Chọn ts= 200 mm MÆt c¾t ngang cÇu | Bậ mm Cau Ham ThitJt hemM hạc Cau Be Tông Cèt Théf . F1 MỤC LỤC 1. CÁC SỐ LIỆU BAN ĐẦU . .4 liệu . Vật liệu chế tạo . Các hệ số tính toán .4 2. CHỌN Sơ Bộ kết cấu nhịp. 4 . Chọn chiều dài khổ cầu tải trọng thiết . Quy mô mặt cắt ngang . Thiết kế tiết diện dầm Kích thước mặt cắt ngang dầm Mặt cắt giữa dầm .6 Mặt cắt đầu dầm chiều dài đoạn có mở rộng .7 Cấu tạo dầm 3. XÁC ĐỊNH TĨNH Tải dải đều trên một dầm Tĩnh tải dải đều lên một dầm Tĩnh tải dải đều lên một dầm Tĩnh tải dải đều của dầm Tĩnh tải lan can tính dải đều cho dầm biên .9 Trọng lượng dải đều của lớp phủ mặt Tĩnh tải dải đều lên dầm biên .10 Tĩnh tải dải đều lên dầm trong .10 4. CÁC HỆ SỐ TÍNH 5. TÍNH HỆ SỐ PHÂN BỐ Tính toán hệ số phân bố ngang theo phương pháp đòn Tính hệ số phân bố ngang đối với dầm Tính hệ số phân bố ngang đối với dầm Tính hệ số phân bố ngang đối với tải trọng . Điều kiện tính .Tính tham số độ cứng . Tính hệ số phân bố ngang . Tính hệ số phân bố ngang lực . Bảng tổng hợp hệ số phân bố ngang .14 . tổng hợp hệ số phân bố ngang đối với dầm . tổng hợp hệ số phân bố ngang đối với dầm 6. TÍNH tOáN Nội Lực. . 14 Tính toán nội lực dầm toán nội lực do tĩnh Tính toán nội lực do hoạt Tính toán nội lực dầm trong . 23 tính toán nội lực do tĩnh tính toán nội lực do hoạt Tổ hợp nội lực . 26 tổng hợp nội lực dầm Tổng hợp nội lực dầm luận . 28 7. CHỌN BÓ CÁP DỰ ỨNG Đặc trưng vật . Cáp dự ứng YOTH iìàii Thị Ngạc Thạch 1 Líp Cau -êng Anh k49 Bậ mm Cau Ham Thiefkt mnu hạc Cau Be Tông Cĩ f Théf . F1 . Bê . Cốt thép .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.