tailieunhanh - Báo cáo nghiên cứu khoa học " KẾT QUẢ ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH NUÔI CÁ VƯỢC Ở VÙNG ĐẦM PHÁ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ "

Định hướng phát triển nuôi trồng thủy sản đến năm 2010 của tỉnh Thừa Thiên Huế là lấy hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường, điều chỉnh quy hoạch nuôi trồng thủy sản theo hướng an toàn bền vững, đa dạng hóa đối tượng nuôi, phát triển các đối tượng và phương thức nuôi có khả năng cải thiện môi trường nước. (Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình nuôi trồng thủy sản 2000-2005 và giải pháp thực hiện đến năm 2010-UBND tỉnh Thừa Thiên Huế). . | Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển số 4 81 . 2010 105 KHOA HOC VÀ ĐỜI SONG KET QUA ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH NUÔI CA VƯỢC ở VUNG đAm phA Tỉnh thưa thiền hue Tôn Thất Chất Lê Tất Uyên Châu Nguyễn Thị Thúy Hằng Nguyễn Tý I. Mở đầu Định hướng phát triển nuôi trồng thủy sản đến nam 2010 cua tỉnh Thừa Thiến Huế lá lay hiếu quá gán với báô vế môi trướng điếu chỉnh quy hoạch nuôi trông thuy sán thếô hướng an tôán bến vừng đa dang hôa đôi từớng nuôi phát triế9n các đôi từớng vá phừớng thừc nuôi cô khá náng cái thiến môi trừớng nừớc. Báo cao đánh giá ket quả thực hiện chương trình nuôi trong thuy sán 2000-2005 vá giải pháp thực hiện đen nám 2010-UBND tỉnh Thựá Thiện Huế . Vì váy viếc lừa chôn đôi từớng thay thế phu hớp đá dang hôa đôi từớng nuôi đang lá vấn đế cấp bách. Cá vừớc Látes cálcárifệr lá lôái cô thịt thớm ngôn giá trị thừớng phấm cáô sinh trừớng tôt ớ cá bá môi trừớng nừớc ngôt lớ mán. Cá vừớc nuôi trông áô đất trông lông trông đáng chán đếu chô kết quá tôt. Cá vừớc lá lôái cá dữ trông tự nhiến chung sán bát các lôái tôm cá khác đế lám thừc án trông nuôi nhan táô sau khi đừớc thuán hôa thì cô thế9 án thừc án lá tôm cá tap thừc án chế biến vá thừc án công nghiếp. Giống cá vừớc chu đông từ nguôn sinh sán nhan táô nến viếc nuôi cá vừớc đá trớ nến phô biến ớ tỉnh Thừa Thiến Huế vá nhiếu địa phừớng khác trông nừớc. Mát khác với thị trừớng tiếu thu khá ôn định nhu cáu xuất khau khá cáô lá điếu kiến thuán lới đế9 phát triến nuôi đôi từớng náy. Hiến nay trến địa bán tỉnh Thừa Thiến Huế đá cô nhiếu địa phừớng nuôi thừớng phấm cá vừớc trông áô vá trông lông. Vì váy chung tôi tiến hanh điếu tra tông kết đánh giá các mô hình nuôi thừớng phấm cá vừớc đá triế9n khai tái tỉnh Thừa Thiến Huế đông thới xác định mô hình nuôi phu hớp vá hiếu quá trông vung nừớc lớ từ đô cái tiến nhan rông mô hình náy đến nhiếu vung nuôi ớ đám phá trông tỉnh. II. Phưởng phầp điều tra 1. Phương pháp thu tháp sô liệu Số liếu thứ cấp đừớc thu tháp qua sách báô công trình nghiến cừu kết quá công b ô cua các tái .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.