tailieunhanh - Bìa giảng chuyên đề: Phương trình đa thức

Tham khảo tài liệu 'bìa giảng chuyên đề: phương trình đa thức', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Trường THPT chuyên Hùng Vương Gia Lai Bài giảng chuyên đề PT-BPT-HPT-HBPT .PHƯƠNG TRÌNH ĐA THỨC 1. PHƯƠNG TRÌNH CO NGHIỆM ĐẶC BIỆT 1. x3 - x2 - 8x 12 0 2. x3 - 9x2 27x - 27 0 3. x5 -8x4 20x3 -20x2 19x -12 0 1 3 4 1 -3 -5x4 -5x3 -4x3 -34x 12 0 4 2 - I 13 2 2. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯA VỆ PHƯƠNG TRÌNH TÍCH. - 5x3 20x -16 0 7x3 11x2 7x 10 0 3. PHƯƠNG TRÌNH ĐANG CAP. 1. x2 x 4 3x x2 x 4 2x2 0 2. x2 - x 1 - 6x2 x2 - x 1 5x4 0 3. x2 -16 x-3 2 9x2 0 4. PHƯƠNG TRÌNH HOI QUI BẬC BA ax3 bx1 cx d 0 với I c I a I b J Phương trình có một nghiêm là x0 -c 0 b 5. PHƯƠNG TRÌNH DẠNG 4 x3 3x m Vm 4x3 - 3x m Vm m 1 Phương trình có nghiêm duy nhà t. Tà nghiên cưu càc khài triển sau . 1V a 3 31 a I a I aJ 1 2 1 . 3 . 1 Y 3 i 1 Ì I a I I a I 8 a3 8 a 4 1 Y J . 1 3 I 3 I a a J 21 a 1 Y. 1VI 3 1 4 - a I -3 - a I _ 2I . a J _ 2I a _ Y 1 Y 3 1 1 I a - I a3 -- - 31 a - I ỵ a a ỵ a 1lY 3 -I a 21 3 a3 1 a3 4 1 2 a 1 a 1 2 1 a 1 2 Dó đó vơi việc chộn à thích hơp tà có được một nghiêm cUà phương trình. 6. PHƯƠNG TRÌNH DANG 4x3 - 3x m Vm m 1 Phương trình có khóng quà bà nghiêm Tác giả Huỳnh Thanh Luân Trang 1 Bài giảng chuyên đề PT -BPT-HPT-HBPT Trường THPT chuyên Hùng Vương Gia Lai__ Đặt m cosa cos a 2n ae 0 n . Khi đó . _3 a -_a m cosa 4cos - 3cos 3 3 3 a 2n a 2n m cos a 2n 4cos - 3cos 3 _. a a 2n Vậy phương trình có bặ nghiềm x cosy x cos 3 7. PHƯƠNG TRÌNH DẠNG t3 at2 bt c 0 B1 Khử bặc hặi bằng cách đặt t y - 3 y3 - py q B2 Đưặ về pt cơ ban 4x3 3x m bang cặch đặt y 2. 8. PHƯƠNG TRÌNH TRUNG PHƯƠNG. Chó phương trình x4 1 - 2a x2 a2 -1 0. Định tham só đề 1. Pt vó nghiềm. 2. Phương trình có mót nghiềm. 3. Phương trình có hặi nghiềm. 4. Phương trình có 3 nghiềm. 5. Phương trình có bó n nghiềm. 6. Phương trình có bó n nghiềm lặp thành mót cặ p só cóng. 9. PHƯƠNG TRÌNH DẠNG x a 4 x 3 X 1. x 4 4 x 6 4 2 2. x 4 4 x 2 4 82 2 x 3 4 2 x - 5 4 706 10. PHƯƠNG TRÌNH HOI QUI BẬC BON. 4 . 3 . 2 . . . e d A2 ax4 bx3 cx2 dx e 0 đk I -- I a I b ì x4 12 x3 47 x2 12 x 4 0. - 21x3 74x2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.