tailieunhanh - GIÁO TRÌNH TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG - CHƯƠNG IV

Chương IV. TỔ CHỨC VÀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP. I. Tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. 1. Các mối quan hệ tài chính của doanh nghiệp. Xét trên phạm vi hoạt động, các quan hệ tài chính doanh nghiệp có thể được diễn ra trên các phạm vi sau: - Quan hệ tài chính giữa các doanh nghiệp với Nhà nước. Đó là những quan hệ về tài trợ tài chính đối với các doanh nghiệp Nhà nước, các khoản thuế, lệ phí nộp Nhà nước đối với mọi loại hình doanh nghiệp. Những. | Chương ĨV. Tổ CHỨC VA QUAN TRỊ TAI CHÍNH DOANH NGHIỆP. Giáo tùỀn Nyuyỉn Thị Thu Thủy. -28- Tài chính. tf6ng doanh. nifhitf xÙỊf. dựng. I. Tai chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. 1. Các moi quan hệ tài chỉnh cua doanh nghiệp. Xet trên phạm vi hoạt động các quan hệ tài chính doanh nghiệp co thể được diễn ra trên các phạm vi sau - Quan hệ tai chính giữa cac doanh nghiệp vỢi Nha nưỢc. ĐO la nhưng quan hệ vê tai trợ tai chính đội vỢi cac doanh nghiệp Nha nữỢc cac khoan thuệ lệ phí nộp Nha nữỢc đội vỢi moi loai hình doanh nghiệp. Những quan hệ nay đữỢc giỢi han trong khuộn khộ luật quy định. - Quan hệ tai chính giữa doanh nghiệp vỢi thị trữỢng cac thị trữỢng bao gộm thị trữỢng hang hoa thị trữỢng sữc lao động thị trữỢng tai chính. Đậy la những quan hệ mua ban trao độ i cac yệu tộ phục vu cho qua trình san xuật kinh doanh va tiệu thu san phậm dịch vu cua doanh nghiệp. - Quan hệ tai chính trong nội bộ doanh nghiệp đo la những quan hệ vệ phận phội điệu hoa cỢ cậu thanh phận vộn kinh doanh phận phội thu nhập giữa cac thanh viện hoặc cộ động trong nội bộ doanh nghiệp cac quan hệ vệ thanh toan hỢp động lao động giữa chu doanh nghiệp vỢi cộng nhận viện chữc va ngữỢi hỢp động lao động. Xet vệ nội dung kinh tệ cac quan hệ tai chính cua doanh nghiệp co thệ đữỢc chia thanh 3 nhom - Cac quan hệ tai chính nhàm muc đích khai thac thu hut vộn đo la những quan hệ vệ vay vộn hun vộn phat hanh trai phiệu cộ phiệu cộng ty nhàm thu hut tao lập vộn kinh doanh cua doanh nghiệp. NgữỢi cận vộn phai mua vộn trện thị trữỢng tai chính. Việc sữ dung vộn cang mao hiệm độ rui ro cang lỢn thì gia vộn cang cao va ngữỢc lai. Đậy la vận đệ cột loi cua cỢ chệ động viện khai thac thu hut vộn trong nện kinh tệ theo cỢ chệ thị trữỢng. - Cac quan hệ tai chính vệ đậu tữ sữ dung vộn kinh doanh phận lỢn những quan hệ nay diện ra trong nội bộ doanh nghiệp. Đo la việc phận phội đệ hình thanh cỢ cậu vộn kinh doanh thích hỢp va sữ dung quan ly chung nhữ vộn cộ định vộn lữu động quy tiện lữỢng quy khậu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.