tailieunhanh - Giáo trình động cơ đốt trong 2 - Chương 5

TÍNH SỨC BỀN CỦA CÁC CHI TIẾT TRONG NHÓM THÂN MÁY VÀ NẮP XYLANH Do kết cấu của thân máy và nắp xylanh phức tạp nên việc xác định lực phân bố trên một tiết diện bất kỳ rất khó khăn. Trong thực tế, khi thiết kế chiều dày của thân máy hoặc nắp xylanh, trước tiên thường xét đến tính công nghệ trong gia công chế tạo. Nếu đảm bảo chiều dày này thì thân máy và nắp xylanh thường đủ bền. Các phép tính về sức bền đối với thân máy và nắp xylanh đều chỉ là gần. | Tritữiig ĐH Sic phạm Ạị ĩỉiìỉạí Chương 5 - Tính sức bền của các chi tiết trong nhom thân máy và nắp xylanh h ttp HW. hem ii te. etĩtỉ. vn Thư -lén Ti-ưữnẹ ỉỉ .Sir ỹ i fljfi ỵ íỉtĩiáí h ttp th u vi eíỉsp kt. edíỉliíữ ĐỈĨSụ pkạrn Ký íltỉỉâĩ TP ứơng 5 - Tính sức bền của các chi tiết trong nhom thân máy và nắp xylanh h ttp hem ii te. etĩtỉ. vn Chương 5 TÍNH SỨC BỀN CỦA CÁC CHI TIỀT TRÓNG NHÓM THAN MAY VA NAP XYLANH Do kết cấu cua than máy và nap xylanh phức tạp nên việc xác định lực phân ho trên một tiết diện hất ky rất kho khan. Trong thực tế khi thiết kế chiêu day cua than may hoặc nap xylanh trứớc tiên thứờng xêt đến tính cong nghệ trong gia cong chế tao. Nếu đấm hao chiêu day nay thì than may va nap xylanh thứờng đu hên. Cấc phêp tính vê sức hên đối với than may va nap xylanh đêu chỉ la gan đung. I. TÍNH SỨC BEN CỦA LÓT XYLANH . Xác định chieu day của xylanh va lót xylanh Chiêu day cua xylanh hoấc lot xylanh co the xấc định qua cong thức sau ak aạ. MN 2AL 2A 5-1 g kính xylanh m . nh nằm trong phạm vi sau cm2 Trong đo D - đ L - chiều tính toán khi lót xylanh chịu lực pz. A - chiều dày ởđa ti. ành xylanh m . pz - áp suất lớn nhất trong quá trình cháy MN m2 . ứng suất cho phép của xylanh hoặc lót ơk 604-80 MN m2 Nếu than may đúc liền với nhiều xylanh thì ứngNộất cho phép nên chon thấp hơn ơk 404-60 MN m2 400- 600 cm2 Sơ dĩ chon trị so thấp hơn là vì ứng suất nhiệt trong loại thân may nay rất lơn. Đôi vơi loai xylanh hoấc lot xylanh bằng thép. ơk 200 MN m2 2000 kG cm2 Cong thức 5-1 thứơng dung tính sức hên cua loai lot xylanh kho. Đoi vơi loai lot xylanh ứơt thanh xylanh tứơng đố dấy xêm ấp suất pz phấn ho đong đêu nên thứơng tính sức hên thêo sau - ứng suất kêo tấc dung trên phứơng tiếp tuyến ơ mạc trong co trị so lơn nhất d2 D2 ơkxmax D12 _ D Pz MN m - ứng suất kêo hứơng tiếp tuyến ơ mất ngoai ơkxmin d2DD2 Pz mN m 2 - ứng suất kêo hứơng kính ơ mất trong ơkymax _Pz mN m 2 5-2 5-3 5-4 Jìtĩf vurn Trườn t BH -ĩirpttạiB Jtỵ ứtuâi TPJIM h fíp Avwh . tti u VỈ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.