tailieunhanh - Chương 7: TIẾN BỘ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ TRONG XÂY DỰNG

. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG . KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI TIẾN BỘ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ . Khái niệm: Khoa học công nghệ là tổng hợp cơ sở vật chất và phương pháp công nghệ do con người sáng tạo ra và sử dụng nó trong quá trình lao động để tạo ra của cải vật chất cho xã hội. Tiến bộ khoa học công nghệ là không ngừng phát triển và hoàn thiện các tư liệu lao động và đối tượng lao động, áp dụng các công. | CHƯƠNG 7 TIẾN BỘ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ TRONG XÂY DỰNG . NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG . KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI TIẾN BỘ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ . Khái niệm Khoa học công nghệ là tổng hợp cơ sở vật chất và phương pháp công nghệ do con người sáng tạo ra và sử dụng nó trong quá trình lao động để tạo ra của cải vật chất cho xã hội. Tiến bộ khoa học công nghệ là không ngừng phát triển và hoàn thiện các tư liệu lao động và đối tượng lao động áp dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến và hình thức hiệu quả trong sản xuất và tổ chức lao động ở nước ta cũng như trên thế giới. . Phân loại tiến bộ khoa học công nghệ Tiến bộ khoa học - công nghệ trong lĩnh vực xây dựng cơ bản biểu hiện ở tất cả các khâu từ tổ chức quá trình sản xuất xây dựng đến tổ chức quản lý ngành xây dựng. Cụ thể - Trong lĩnh vực đầu tư nghiên cứu dự án khảo sát thiết kế xây dựng. - Trong lĩnh vực xây lắp gia cố nền xử lý nền móng công nghệ bê tông công nghệ thép công nghệ cốt pha dàn giáo xử lý thấm . - Trong lĩnh vực sản xuất ở các xí nghiệp sản xuất phụ trợ sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng cung ứng vật tư và dịch vụ xây dựng chế tạo sữa chữa máy móc thiết bị xây dựng. - Trong lĩnh vực trang trí hoàn thiện xử lý chống thấm vi khí hậu vật lý kiến trúc công trình. - Trong lĩnh vực đào tạo cán bộ công nhân xây dựng và quản lý xây dựng. . VAI TRÒ CỦA TIẾN BỘ KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ Vai trò của tiến bộ khoa học - công nghệ trong xây dựng - Phát triển lực lượng sản xuất xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và phát triển công nghiệp hoá xây dựng. - Phát triển hoàn thiện các hình thức tổ chức sản xuất và quản lý kinh tế trong xây dựng. - Giảm nhẹ quá trình lao động dần dần thay thế lao động thủ công bằng máy móc trên cở sở đó tạo điều kiện hoàn thiện người lao động. - Nâng cao năng suất lao động tiết kiệm hao phí lao động nguyên nhiên vật liệu. - Hạ giá thành sản phẩm xây dựng và nâng cao chất lượng sản phẩm xây dựng. . PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG XÂY DỰNG Trang 1 - .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.