tailieunhanh - Tính toán thực hành cấu kiến bê tông theo tiêu cuẩn TCXDVN 356 2005 Tập 1 - Chương 1

Tài liệu tham khảo giáo trình chuyên ngành xây dựng " Tính toán thực hành cấu kiến bê tông theo tiêu cuẩn TCXDVN 356 2005 " Tập 1 trình bày việc tính toán các cấu kiện chịu mômen uốn và lực cắt - Chương 1 Nguyên tắc chung về thiết kế kết cấu bê tông cốt thép | GS. TS. NGUYEN ĐÌNH CONG TÍNH TOÁN THƯC HÀNH THEO TIÊU CHUÂN TCXDVN 356 - 2005 NHÀ XUẤT BẢN XÂY DựNG GS. TS. NGUYỄN ĐÌNH CỐNG TÍNH TOÁN THỰC HÀNH CẤU KIỆN BÊ TÔNG CỐT THÉP THEO TIÊU CHUẨN TCXDVN 356 - 2005 TẬP I Tài bản NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG HÀ NỘI - 2009 LỜI NÓI ĐẦU Tháng 11 năm 2005 Bộ Xây dựng ban hành Tiêu chuẩn Thiết kế kết cấu bêtông và bêtông cốt thép TCXDVN 356 - 2005 để thay thế cho Tiêu chuẩn TCVN 5574 - 1991. Sự thay thế này là nhằm hoà nhập với cộng đồng quốc tế và cũng để phù hợp với sự phát triển của khoa học kĩ thuật và công nghệ. So với TCVN 5574 thì TCXDVN 356 vẫn giữ nguyên phương pháp tính toán theo hai trạng thái giới hạn các đổi mới tập trung ở một số nội dung sau - Đổi mới một số công thức điều kiện hệ số - Đổi mới một số kí hiệu - Dùng đơn vị tính toán theo hệ SI thay cho hệ kĩ thuật - Với bêtông dùng khái niệm cấp độ bền thay cho mác thiết kế - Cách trình bày tổng quát hơn. Thực chất của TCVN 5574 và TCXDVN 356 đều được tham khảo từ Tiêu chuẩn CHuII của Nga. Trong đó TCVN 5574 đã được trình bày lại và lược bỏ một số phần còn TCXDVN 356 đã theo khá sát các nội dung của Tiêu chuẩn CHuII. Về tính toán TCVN 5574 cũng như TCXDVN 356 chỉ đưa ra các điều kiện và công thức cơ bản mà không trình bày cách tính cụ thể. Việc hướng dẫn tính toán thường được giới thiệu trong các quy trình hoặc giáo trình. Tài liệu này nhằm hướng dẫn các kĩ sư và sinh viên ngành xây dựng làm quen với TCXDVN 356 - 2005 vận dụng được các công thức và điều kiện của Tiêu chuẩn để tính toán các cấu kiện bêtông cốt thép thông thường. Vì là tài liệu tính toán thực hành nên tác giả không đi sâu vào việc chứng minh các công thức mà tập trung chủ yếu vào việc vận dụng. Độc giả muốn tìm hiểu sâu về lí thuyết xin tham khảo giáo trình của Bộ môn Công trình bêtông cốt thép Trường Đại học Xây dựng trong đó tác giả có tham gia biên soạn. Tài liệu này thuộc hệ thống giáo trình của Trường Đại học Xây dựng được xuất bản thành hai tập Tập 1 trình bày việc tính toán các cấu kiện chịu mồmen uốn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.