tailieunhanh - Giáo trình kỹ thuật sửa chữa moto xe máy - Chương 13

TÌM PAN ĐỘNG CƠ Pan động cơ tức là các nguyên nhân làm cho động cơ khôn g nổ được. Ít khi pan xảy ra một cách đột ngột. Một người sử dụn g xe có kinh nghiệm hay thợ máy lành nghề có thể đoán biết trước được pan có thể xảy ra ở những hệ thống nào nhờ các triệu chứng báo trước trong lúc động cơ hoạt động. Một động cơ muốn hoạt động được phải hội đủ 3 yếu tố sau: ? Sức nén động cơ : Tùy thuộc tình trạng các chi tiết động. | CHƯƠNG XIII TÌM PAN ĐỘNG CƠ Pan động cơ tức là các nguyên nhân làm cho động cơ không no được. Ít khi pan xảy ra một cách đột ngột. Một ngứơi sứ dung Xê cô kinh nghiêm hay thợ mày lành nghê cô thê độan biết trứơc được pan cộ thê xay ra ơ nhứng hê thộng naộ nhơ cac triêu chứng baộ trứơc trộng luc động cơ hộạt động. Một động cơ muộn hộat động đứơc phai hội đu 3 yêu tộ sau Sức nen động cơ Tuy thuộc tình trang cac chi tiết động cơ va hê thống phan phộ i khí. Xang Hộa khí xang va giộ Tuy thuộc hê thộng nhiên liêu Lửa tia lửa manh nẹt đúng thơi điểm Tuy thuộc hê thộng đanh lửa Ớ đay chung ta sê phat hiên cac pan đi tứ đau thêộ đung phương phap nhứng trên thức tế thì tuy thêộ điêu kiên va tình trang động cơ ma xứ ly cộ thể bộ đi một sộ cộng tac nêu ta độan chac la nộ khộng pan. I. Tìm pan sức nen Sức nên tức ap lức nên độ đứơc ơ lộ bugi cua thì nên đứơc tính bang đơn vị kg cm2 hay PSI 1kg cm2 14 PSI . Ap lức nên chuan la ap lức nên độ đứơc ơ lộ bugi đội vơi động cơ mơi dộ nha chê taộ qui định nêu động cơ cu khộng cộ qui định thì ap dung cộng thức 5 Pc n X s s Tỉ sộ nên động cơ n Hê sộ tuy thuộc tính trang động cơ khi thứ thứơng từ 1 2 1 4 nguội 1 2 nóng bình thứơng 1 4 Ví du Động cơ Drêam tỉ sộ nên 8 8 thì ap lức nên chuan luc động cơ nộng la Pc 8 8 X 1 4 12 32 kg cm2 Muộn biết cộ bị pan sức nên hay khộng thì ta phai thứ sức nên. 1. Thử sức nen bang khinh nghiệm Đội vơi loai xe ta sứ dung thúơng xuyên Đê Xê sộ 0 đap giộ đap đê cam nhận sức can. Sức can nặng la sức nên còn tột nêu nhê la sức nên yêu. Nêu thấy giộ đap rít hay khộng cộ sức can cộ thê dộ ly hơp tuột hay chỉnh chứa đung. Đội vơi loai xe bat ky Thaộ bugi lấy ngộn tay bịt lộ bugi đap giộ đap that manh nêu sức nên đáy tay ra kêu pộc la tột nêu khộng đu sức đấy ngộn tay ra la sức nên yêu. 2. Thử sức nen bang động hộ độ sức nen Thử bang phứơng phap nay khộng nhứng phat hiên đứơc sức nên cộn manh hay yêu baộ nhiêu phan tram ma cộn biết đứơc tình trang pittộng xylanh xêc mang. Phứơng phap thức hiên Chộ động cơ chay .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
56    211    0    11-12-2023
4    214    0    11-12-2023
30    213    0    11-12-2023
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.