tailieunhanh - Quá trình hình thành giáo trình viết từ ngôn ngữ gợi nhớ sang mã máy tại những lệnh jump và call p1

Trong bài này, người thực hiện muốn đề cập đến môn học vi xử lý, lập trình vi xử lý, một môn học mang ý nghĩa thiết thực trong xã hội mà quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa diễn ra từng ngày. Khi học môn này, người học không chỉ được học về cấu trúc vi xử lý | Quá trình hình thành giáo trình viết từ ngôn ngữ gợi nhớ sang mã máy tại những lệnh jump và call I. ĐẶT VAN ĐỀ Khi nhu cau hoc tập ngay cang cao thì thiết bị phương tiện day hoc cang đóng vai tró quan trong nó giup ngươi thay dơ vất va trong việc truyện thu kiến thưc giup ngươi hoc nhanh chong tiếp thu ngoai ra con đệ minh hoa chưng thực mot cấch cu thệ nhưng bai hoc mơ ho trưu tương. Trong bai nay ngươi thưc hiện muốn đệ cạp đến mon hoc vi xư ly lạp trình vi xư ly một mon hoc mang y nghĩa thiết thưc trong xa hội mấ qua trình cong nghiệp hoa hiện đai hoa diện ra tưng ngay. Khi hoc mon nay ngươi hoc khOng chỉ đươc hoc vệ cấu truc vi xư ly ca phan cưng lan phan mệm cấch kết nôi vơi cấc IC ngoai vi 8255 8279 . mấ con phai sư dung thanh thao Kit vi xư ly 8085 . Khi viết mọt chương trình trên Kit vxl 8085 va đệ kiệm nghiệm chương trình đo thì ngưoi hoc phai qua cấc bươc Bươc 1 Xấc định muc đích yệu cấu cua chương trình. Muc đích yệu cấu đươc xấc định tư đề bai hoặc mọt nhu cấu thưc tế đay la mục đích chung cua chương trình. Để thưc hiện mục đích chung nay co thệ sệ phai qua nhiệu bươc mấ moi bươc la mOt muc đích cu thệ mơi đươc giải quyết bang mOt chương trình nhO hơn phất sinh trong giai đoan viết lưu đO. Bươc 2 Vệ lưu đO Lưu đO dung đệ trình bay cấch giai quyết vấn đệ thương thì ngon ngư dung trong lưu đO khOng phai la mOt ngon ngư may xấc định nao lưu đO thưc chất đệ giup ngươi thao chương chia nhO mOt chương trình lơn. Tư lưu đO tong quất co thệ vệ ra lưu đO chi tiết. Bươc 3 Viết chương trình bang ngon ngư gơi nhơ ngOn ngư Assệmblệr . Bươc 4 Chuyện sang mấ may. Bươc 5 Nhap mấ may vấo Kit bang phím. Bươc 6 Chay thư chương trình va kiệm tra kết qua. MOt chương trình đươc viết phai đươc chay thư va kiệm tra kết qua kết qua phai đung trong moi trương hơp cho phệp điếu kiện đất ra trươc cua chương trình va tư kết qua kiệm tra mấ phan đoán nhân định lOi đệ sưa chương trình tư đau cO khi phai sưa lai ca lưu đO. Trong cấch lam trên ta nhạn thấy cO nhưng kho khan riêng sau -

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.