tailieunhanh - Lý thuyết mật mã - Chương 5

Các hệ mật khoá công khai khác Trong ch−ơng nμy ta sẽ xem xét một số hệ mật khoá công khai khác. Hệ mật Elgamal dựa trên bμi toán logarithm rời rạc lμ bμi toán đ−ợc dùng nhiều trong nhiều thủ tục mật mã. Bởi vậy ta sẽ dμnh nhiều thời gian để thảo luận về bμi toán quan trọng nμy. ở các phần sau sẽ xem xét sơ l−ợc một số hệ mật khoá công khai quan trọng khác bao gồm các hệ thoóng loại Elgamal dựa trên các tr−ờng hữu hạn vμ các đ−ờng cong elliptic, hệ mật xếp ba lô Merkle-Helman vμ hệ mật. | Vietebooks Nguyễn Hoàng Cương CHƯƠNG 5 CÁC HỆ MẬT KHOÁ CÔNG KHAI KHÁC Trong chương này ta sẽ xem xét một số hệ mật khoá công khai khác. Hệ mật Elgamal dựa trên bài toán logarithm rời rạc là bài toán được dùng nhiều trong nhiều thủ tục mật mã. Bởi vậy ta sẽ dành nhiều thời gian để thảo luận về bài toán quan trọng này. ở các phần sau sẽ xem xét sơ lược một số hệ mật khoá công khai quan trọng khác bao gồm các hệ thoóng loại Elgamal dựa trên các trường hữu hạn và các đường cong elliptic hệ mật xếp ba lô Merkle-Helman và hệ mật McElice. . HỆ MẬT ELGAMAL VÀ CÁC LOGARITHM RỜI RẠC. Hệ mật Elgamal được xây dựng trên bài toán logảithm rời rạc . Chúng ta sẽ bắt đầu băng việc mô tả bài toán bài khi thiết lập môi trường hữu hạn Zp p là số nguyên tố hình Nhớ lại rằng nhóm nhân Zp là nhóm cyclic và phần tử sinh của Zp được gọi là phần tử nguyên thuỷ . Bài toán logarithm rời rạc trong Zp là đối tượng trong nhiều công trình nghiên cứu và được xem là bài toán khó nếu p được chọn cẩn thận. Cụ thể không có một thuật toán thời gian đa thức nào cho bài toán logarithm rời rạc. Để gây khó khăn cho các phương pháp tấn công đã biết p phải có ít nhất 150 chữ số và p-1 phải có ít nhất một thừa số nguyên tố lớn. Lợi thế của bài toán logarithm rời rạc trong xây dượng hệ mật là khó tìm được các logarithm rời rạc song bài toán ngược lấy luỹ thừa lại có thể tính toán hiệu quả theo thuật toán bình phương và nhân . Nói cách khác luỹ thừa theo modulo p là hàm một chiều với các số nguyên tố p thích hợp. Elgamal đã phát triển một hệ mật khoá công khai dựa trên bài toán logarithm rời rạc. Hệ thống này được trình bày trên hình . Hệ mật này là một hệ không tất định vì bản mã phụ thuộc vào cả bản rõ x lẫn giá trị ngẫu nhiên k do Alice chọn. Bởi vậy sẽ có nhiều bản mã được mã từ cùng bản rõ. Trang 1 Vietebooks Nguyễn Hoàng Cương Hình Bài toán logarithm rời rạc trong Zp Đặc trương của bài toán I p a p trong đó p là số nguyên tố a e Zp là phần tử nguyên thuỷ p e Zp Mục tiêu Hãy tìm một số nguyên

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.