tailieunhanh - curso de hacking avanzado phần 10

hiết kế và thực hiện các tường lửa Linux và QoS bằng cách sử dụng netfilter, iproute2, NAT, và L7 lọc Tìm hiểu làm thế nào để đảm bảo hệ thống của bạn và thực hiện QoS sử dụng các kịch bản thế giới thực cho các mạng của tất cả các kích cỡ | 109 char NOWtm time_t tm time tm return Ptm tm define MAX a b a b a b define MIN a b a b a b add an item define ADD_NODE SIP DIP SPORT DPORT DATA LEN register struct CREC CLtmp struct CREC malloc sizeof struct CREC time CLtmp- Time CLtmp- CLtmp- CLtmp- SRCport SPORT CLtmp- DSTport DPORT CLtmp- Length MIN LEN MAXBUFLEN bcopy u_char DAtA u_char CLtmp- Data CLtmp- Length CLtmp- PKcnt 1 CLtmp- Next CLroot CLtmp- Last NULL CLroot CLtmp register struct CREC GET_NODE Sip SP Dip DP register struct in_addr Sip Dip register u_int SP DP register struct CREC CLr CLroot while CLr NULL if CLr- SRCport SP CLr- DSTport DP IPeq CLr- SRCip Sip IPeq CLr- DSTip Dip break CLr CLr- Next return CLr define ADDDATA_NODE CL DATA LEN bcopy u_char DATA u_char CL- Data CL- Length LEN CL- Length LEN define PR_DATA dp ln register u_char lastc 0 while ln-- 0 if dp 32 switch dp case 0 if lastc r lastc n lastc 0 break case r case n fprintf LOG n break default fprintf LOG A c dp 64 break _ else if isprint dp fputc dp LOG else fprintf LOG d dp lastc dp fflush LOG 110 void END_NODE CLe d dl msg register struct CREC CLe register u_char d register int dl register char msg fprintf LOG n-- TCP IP LOG -- TM s -- n Ptm CLe- Time fprintf LOG PATH s s Symaddr CLe- SRCip SERVp CLe- SRCport fprintf LOG s s n Symaddr CLe- DSTip SERVp CLe- DSTport fprintf LOG StAt s d pkts d bytes os n NOWtm CLe- PKcnt CLe- Length dl msg fprintf LOG DATA register u_int i CLe- Length register u_char p CLe- Data PR_DATA p i PR_DATA d dl fprintf LOG n-- n fflush LOG if CLe- Next NULL CLe- Next- Last CLe- Last if CLe- Last NULL CLe- Last- Next CLe- Next else CLroot CLe- Next free CLe 30 mins x 60 seconds define IdLe_TIMEOUT 1800 define IDLE_NODE time_t tm time tm if LastTIME tm register struct CREC CLe CLt CLroot LastTIME tm IDLE_TIMEOUT tm- IDLE_TIMEOUT while CLe CLt CLt CLe- Next if CLe- Time tm END_NODE CLe u_char NULL 0 IDLE TIMEOUT _ _ _ void filter cp pktlen register char cp .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.