tailieunhanh - curso de hacking avanzado phần 8

Những thói quen này cung cấp một phương pháp truy cập phổ biến cho dù sử dụng cơ sở dữ liệu mạng Vàng hoặc không. Các đầu ra của những thói quen được gửi đến đầu ra tiêu chuẩn. Không có lựa chọn, tôi pwget và đầu ra tôi grget tất cả các dữ liệu được tìm thấy | 85 close fi free buf return 1 bool backup src char src printf backup s n a_Backup fflush stdout return copyf src a_Backup char match_s haystack needle n char haystack char needle int n static char tmp 256 strncpy tmp haystack n sizeof tmp sizeof tmp n return strstr tmp needle unsigned short atoi2 s char s return s 0 - 0 10 s 1 - 0 char p_string s size char s int size static char sss 1024 register int n char ss sss if s return quotes for n 0 n size n char c s n switch c case ss c break case ss break case t ss c t break case n ss c n break case r ss c r break case 0 goto end ss c 86 end ss 0 return sss char skip_white s char s for s s t s s if s s n return NULL return s char g_string d s size char d char s int size int y char c char f_esc 0 for y 0 y size y d y 0 if s skip_white s return NULL if s s 1 return s 2 for y 0 y size s c s if f_esc switch c case r c r break case n c n break case t c t break f_esc 0 else switch c case f_esc 1 continue case case t case n case 0 goto end d y c end return s 1 char time_s tt time_t tt static char s 13 time_t t tt some compilers won t take a parameter address struct tm tp 87 tp localtime t sprintf s 02d 02d 02d 02d 02d 02d tp- tm_year tp- tm_mon 1 tp- tm_mday tp- tm_hour tp- tm_min tp- tm_sec return s time_t time_i s char s struct tm lt time_t t if strlen s 12 return time_t -1 time t lt localtime t atoi2 s atoi2 s 2 -1 atoi2 s 4 atoi2 s 6 atoi2 s 8 atoi2 s 10 -1 return mktime lt char bgetgrgid u gid_t u struct group gr if gida int n gida char Smalloc sizeof char MAX_UID for n 0 n MAX_UID n gida n NULL if gida u char -1 return NULL if gida u return gida u if gr getgrgid u gida u char -1 return nUlL gida u Smalloc strlen gr- gr_name 1 strcpy gida u gr- gr_name return gida u char bgetpwuid u uid_t u struct passwd pw if uida int n uida char Smalloc sizeof struct passwd MAX_UID for n 0 n MAX_UID n uida n NULL if uida u char -1 return NULL if uida u return uida

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.