tailieunhanh - Giáo trình xử lý dữ kiện và phương pháp thu thập dữ kiện trong nguyên lý đo tốc độ động cơ ô tô p7

Tham khảo tài liệu 'giáo trình xử lý dữ kiện và phương pháp thu thập dữ kiện trong nguyên lý đo tốc độ động cơ ô tô p7', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | - Khi go vào Reset ở mức logic 1 8255 bị Reset tất cả các cảng được đặt ợ chế đo nhảp cả 24 đứởng củả 3 port đeu ợ trảng thải tong trở cao . Sảủ khi Reset 8255 chở nhản tứ đieu khiển đe được khởi đỌng cảc cảng được duy trì ợ chế đo nhảp . - Trong quả trình thi hảnh một chượng trình củả he thong bất ky mode hoảt đông nảo cung được chon bảng mọt lệnh đợn giản nen 8255 co the phuc vu nhieu loải ngoải vi khảc nhảu bảng cảc chượng trình con đợn giản. - Du ợ mode nảo cảng A vả B cung được định nghĩả rieng le trong khi cảnng c được chiả lảm hải phản mọt nũả cảo vả mọt nưả thấp theo yeu cảu cuả mode cảng A vả B. - Tất cả cảc thảnh ghi xuất bảo gom cảc flip-flop trảng thải đeu được Reset khi thảy đoi mode ợ cung mọt thợi điem. Moi nhom co the được xảc định ợ cảc mode hoảt đông khảc nhảu. - Khả nảng nhảp xoả set reset tưng bit Moi bit cuả cảng C đeu được set reset rieng le bảng lẹnh Out. Điều nảy cho phép khả nảng sử dung cảng C đê đieu khien vả thong tin trảng thải ợ cảng A vả B. - Đieu khien ngất Interrupt Khi 8255 hoảt đọng ợ mode 1 hảy mode 2 cảc tín hieu đieu khien co khả nảng yeu cảu ngất CPU. Cảc tín hieu yeu cảu ngất phảt sinh tư cảng C. Ngượi lảp trình co the cho phep hảy cấm mọt ngoải vi ngất CPU mả khonng ảnh hượng đến bất ky mọt ngoải nảo khảc trong cấu trúc ngất. Flip-flop INTE cuả 8255 kết hợp vợi khả nảng set reset tưng bit cuả cảng C se thực hiện nhiệm vu nảy. Bit set-INTE set cho phep ngất. Bit reset-INTE reset cấm ngất Tất cả cảc flip-flop che mảsk flip-flop đeu được reset trong quả trình chọn mode vả reset 8255. K Hoảt đọng cuả cảc chế đọ Modes Chế đọ 0 mode 0 Chế đọ xuất nhảp cợ bản 3 cảng A B vả C đeu lả cảc cảng xuất nhảp khong co tín hieu bất tảy dư lieu đợn thuản được ghi vảo hoảc đọc rả tư 8255 đoi vợi tưng cảng rieng le cảng C hoảt đọng như lả hải cảng 4 bit. Khi mợi reset tất cả cảc cảng đeu lả vảo. Đảc điểm ợ moi chế đọ nảy lả - Dư lieu rả được chọt - Dư lieu vảo khong được chọt Luận Văn óì Nghiệp - Các cảng không co khả năng bat tay hoặc ngảt - .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.