tailieunhanh - Giáo trình ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN và THỦY LỰC part 1

Sơ lược về hệ thống điều khiển khí nén và thủy lực . Ưu và nhược điểm của hệ thống điều khiển bằng khí nén & thủy lực . Hệ thống khí nén . Hệ thống thủy lực . Phạm vi ứng dụng của điều khiển khí nén & thủy lực trong công nghiệp . Ứng dụng của hệ thống khí nén . Ứng dụng của hệ thống thủy lực . Đơn vị đo của các đại lượng cơ bản | BỘ GIAO DỤC ĐÀO TAO TRƯỜNG ĐÀI HỘC KỸ THỤÀT CONG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN KHÍ NÉN THỦY LựC LỆ VÀN TIỆN DỤNG ĐIỂU KHIỂN KHÍ NÉN THỦY Lực Mục lục MỤC LỤC Lôi mô đầu 1 Mục luc 2 PHAN I ĐAI CựƠNG VÉ ĐIỂU KHIỂN KHÍ NÉN THỦY Lực CHựƠNG 1 - CƠ SƠ LY THUYÉT . Sô lựôc ve hệ thong điều khiển khí nén vầ thụy lực 6 . ựụ vầ nhựôc điểm cua hệ thong điều khién bầng khí nén thụy lực 8 . Hệ thong khí nen . Hệ thong thủy lực . Pham vi ưng dung cua điều khiền khí nền thuy lực trong cong nghiệp 9 . ứng dung của hệ thong khí nện . ứng dung của hệ thong thủy lực . Đôn vị đo cua cầc đai lựông cô bần 12 . Áp suất . Lực . Cong . Cong suất . ĐỌ nhớt động CHựƠNG 2 - CUNG CAP VA xự LY NGUON nang LựƠNG . Khí nền 16 . San xuất khí nện . Phan phối khí nện . Xử ly nguồn khí nện . Thuy lực dau ềp 23 . Cung cap nang lửợng dầu . Xử ly nguồn dầu PHAN II CAC THANH phAn cUa hể thong điểu khiển KHÍ NÉN THỦY LựC CHựƠNG 3 - PHAN Tự ĐựA TÍN HIỂU VA xự LY tín hiểu điểu khiển . Cac phan tử đưa tín hiều 32 . Tín hiệu không điện . Tín hiệu điện . Cac phan tử xử ly tín hiều điều khiền 39 . Phần tử YES . Phần tử NOT . Phần tử AND . Phần tủ OR . Phần tửNAND . Phần tửNOR . Phần tử Nhớ Flip-Flop CHựƠNG 4 - CAC phan Tự CHAP HANH . Động cô motor 46 3 ĐIỂU KHIỂN KHÍ NÉN THỦY LựC Mục lục . Động cơ banh rang . Động cơ trục vít . Động cơ canh gạt . Động cơpít tong hương kính . Động cơpít tong hương trục . Xy lanh Cylinder 49 . Xy lanh tạc động đơn . Xy lanh tác động kép . Xy lanh mang . Xy lanh quay CHựƠNG 5 - CAC PHAN tỰ điểu chỉnh va điểu khiển . Khai niệm 58 . Cac phan tử điều chỉnh 59 . Van an toàn va van tran . Van can . Van giam áp . Van tiết lưụ . Van chan không . Van điéụ chỉnh thơi gian . Cac phan tử điều khiền 62 . Van một chiều . Van đảộ chiéụ . Các van tụyến tính 69

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.