tailieunhanh - Mẫu Quyết định ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của đội thi hành quyết định

CÁC MẪU VĂN BẢN HÀNH CHÍNH ĐỂ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG (Ban hành kèm theo Quyết định số 09 /2012/QĐ-UBND Ngày 06 tháng 6 năm 2012 của UBND tỉnh An Giang) Mẫu số 10: Mẫu Quyết định ban hành Quy chế | Mẫu số 10 Mẫu Quyết định ban hành Quy chế ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM . 1 . Độc lập - Tự do - Hạnh phúc . 2 . ngày. tháng. năm. 3 . QUY CHẾ về tổ chức và hoạt động của Đội thi hành quyết định . 1 Ban hành kèm theo Quyết định số . QĐ-UBND ngày. tháng. năm. 3 . của UBnD. 1 . Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Chức năng và nhiệm vụ của Đội thi hành quyết định. 1 . 1. Đội thi hành quyết định. . 1 . được thành lập để giúp UBND. 1 . tổ chức thi hành các quyết định đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn theo quy định tại Quyết định số 2012 QĐ-UBND ngày. .tháng. .năm 2012 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Quy định công tác thi hành quyết định có hiệu lực pháp luật trong quản lý đất đai của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh An Giang sau đây gọi tắt là Quyết định số. 2012-QĐ-UBND nhằm đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. 2. Trong quá trình tổ chức thi hành quyết định có hiệu lực Đội phải quán triệt Quyết định số 2012 QĐ-UBND trong quản lý điều hành và thực hiện mọi chức năng nhiệm vụ theo phân công. Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Đội thi hành quyết định. 1 . 1. Đội thi hành quyết định hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm trên nguyên tắc phối hợp công việc. Mỗi thành viên chịu trách nhiệm về phần việc mình được phân công. 2. Mọi quyết định đã có hiệu lực pháp luật phải được tổ chức thi hành kịp thời theo quy định của pháp luật. 3. Đội thi hành quyết định có nhiệm vụ và thẩm quyền thi hành các loại quyết định theo quy định tại Điều. Điều. .và bản Quy định ban hành theo Quyết định số . 2012 QĐ-UBND 4. Nếu không thuộc nhiệm vụ và thẩm quyền thì Đội thi hành quyết định cấp huyện thi hành khi có quyết định phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. 5. Đội thi hành quyết định ký quyết định phân công thụ lý hồ sơ cho thành viên của Đội. 6. Đảm bảo thực hiện đúng trình tự. thủ tục quy định tại Quyết định số. 2012 QĐ-UBND. Chương II QUYỀN HẠN

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.