tailieunhanh - Đánh giá hao mòn và độ tin cậy của chi tiết và kết cấu trên đầu máy diezel part 3

l−u huúnh, v cc hîp chÊt cña l−u huúnh cã kh¶ n¨ng ¨n mßn cc chi tiÕt cña ®éng c¬, ngo i ra ta cßn ph¶i kÓ ®Õn ®é nhít cña nhiªn liÖu v chÊt l−îng phun nhiªn liÖu v o xylanh. Khi ®éng c¬ l m viÖc sÏ t¹o ra khÝ SO2, SO3, trong khu vùc cacte khÝ n y kÕt hîp víi h¬i n−íc t¹o ra axit H2SO3v H2SO4, c¶ hai lo¹i axÝt cïng víi bôi v mét sè axÝt khc trong nhiªn liÖu g©y nªn ¨n mßn ®éng c¬ rÊt m¹nh. TÝnh ¨n mßn cña nh÷ng s¶n. | lưu huỳnh và các hợp chất của lưu huỳnh có khả năng ăn mòn các chi tiết của động cơ ngoài ra ta còn phải kể đến độ nhớt của nhiên liệu và chất lượng phun nhiên liệu vào xylanh. Khi động cơ làm việc sẽ tạo ra khí SO2 SO3 trong khu vực cacte khí này kết hợp với hơi nước tạo ra axit H2SO3và H2SO4 cả hai loại axít cùng với bụi và một số axít khác trong nhiên liệu gây nên ăn mòn động cơ rất mạnh. Tính ăn mòn của những sản phẩm cháy cũng ảnh hưởng tới mức độ và đặc tính ăn mòn của nhóm pittông-xécmăng-xylanh. Những sản phẩm cháy gồm có CO2 SO2 NO2 hơi nước và các axít hữu cơ CH2O C2H4O2 . Chúng có thể trực tiếp ăn mòn xylanh hoặc hòa tan trong hơi nước rồi ăn mòn xylanh vì vậy sự ăn mòn do hai loại cùng có tác dụng như nhau là loại ăn mòn hóa học và ăn mòn điện - hóa học. Mức độ bị ăn mòn của xylanh quyết định bởi nhiệt độ của vách xylanh nhiệt độ càng cao thì sự ăn mòn càng mạnh. Ta thấy trong trường hợp này phẩn trên của xylanh cũng lại chịu điều kiện làm việc xấu nhất. Cụ thể tuy nhiệt độ phẩn trên xylanh có cao nhưng do áp lực khí cũng lớn do đó hơi nước bị ngưng tụ dẫn đến việc bôi trơn khó khăn tác dụng chống ăn mòn của màng dẩu hẩu như không có và tóm lại độ mòn cũng lớn. Độ nhớt của nhiên liệu đúng yêu cẩu thì động cơ sẽ làm việc bình thường nếu độ nhớt lớn thì lúc lưu động sẽ gây ra cản trở lớn làm xấu chất lượng phun. Độ nhớt bé làm giảm áp suất phun nhiên liệu dễ bị rò rỉ qua khe hở giữa pittông -xécmăng - xylanh kim phun và đế kim phun nhiên liệu hoà lẫn vào dẩu bôi trơn làm giảm tính lý hoá dẫn đến sự hao mòn chi tiết. Ta còn phải để ý tới trị số xêtan của nhiên liệu vì khi động cơ diesel dùng nhiên liệu có trị số xêtan bé thì kéo dài giai đoạn cháy trễ động cơ có khói đen tạo muội than sức tiêu hao nhiên liệu tăng gây hiện tượng va đập làm hao mòn xylanh pittông xécmăng. Do đó để nâng cao các chỉ tiêu kinh tế và kỹ thuật làm giảm bớt sự mài mòn thì nhiên liệu động cơ diezel có những yêu cẩu sau - Nhiệt độ đông đặc nhiệt độ vẫn đục độ nhớt cẩn phải đúng .