tailieunhanh - Giáo trình hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng mail server khi dùng Mdaemon trong winserver 2008 p2

Edit profile Bấm vào đây để sửa thông số Dialup Networking hoặc Remote Access Service được chọn. Maximized Use Maximized use of this connection profile Lựa chọn cho phép MDaemon giám sát kết nối và nếu có một chương trình khác đã thiết lập kết nối thì nó sẽ sử dụng. Và nếu kết nối vẫn tiếp tục tồn tại thì quá trình sẽ xử lý các remote mail theo quy trình thời gian được thiết lập tai "Use existing every XX minutes" Hang-up now Bấm vào nút này cho phép đóng kết nối tới ISP | Edit profile Bấm vào đây để sửa thông số Dialup Networking hoặc Remote Access Service được chọn. Maximized Use Maximized use of this connection profile Lựa chọn cho phép MDaemon giám sát kết nối và nếu có một chương trình khác đã thiết lập kết nối thì nó sẽ sử dụng. Và nếu kết nối vẫn tiếp tục tồn tại thì quá trình sẽ xử lý các remote mail theo quy trình thời gian được thiết lập tai Use existing every XXminutes Hang-up now Bấm vào nút này cho phép đóng kết nối tới ISP. Nút này chỉ hiện khi MDaemon đang kết nối RAS Post Connection Post Connection Process Once connected run this process Cho phép MDaemon chạy một chương trình ngay sau khi RAS kết nối. Nó rất có ích khi ISP yêu cầu chạy một chương trình FINGER hoặc các xử lý khác để lấy thư. Pause server for xx seconds -1 infinite 0 no waiting Nếu phần Once connected run this process thực hiện một chương trình và server sẽ dừng hoạt động một số phút xác định để tiến trình thực hiện xong. Force process to shutdown after pause interval has alapsed Khi chương trình muốn chạy không tồn tại và một số chương trình yêu cầu một khoảng thời gian để kết thúc dẫn đến MDaemon sẽ chạy không phải làm gì trong khoảng thời gian đó. Nếu lựa chọn này được chọn thì nó sẽ kết thúc tiến trình mà không cần quan tâm đến khoảng thời gian thiết lập trong Pause server for xx seconds Lan Domains These domains are on my local LAN Những domain ở trong danh sách sẽ được coi là một phần của mạng local LAN. Và do đó không cần thiết lập nhâp thoại để chuyển thư đi New local LAN domain Điền domain name muốn điền vào danh sách Local LAN và bấm nút Add để thêm vào danh sách Relay mail for these domain Lựa chọn cho phép chung chuyển thư relay cho các domain trong danh sách. Nó cho phép cung cấp một số điều khiển lưu lượng gửi ra và vào các domain Add Bấm nút này để thêm vào danh sách của LAN domains Remove Bấm nút này để xóa một lựa chọn trong danh sách LAN Domains LAN .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.