tailieunhanh - Giáo trình về phân tích môi trường - Phần 1 - CHƯƠNG 7

Giáo trình về phân tích môi trường - Phần 1 - CHƯƠNG 7. Phương pháp chuẩn độ kết tủa là một phương pháp phân tích dựa trên việc chuyển hoàn toàn chất xác định (ion) vào kết tủa. Hóa học vốn được xem là khoa học thực nghiệm; | Trường Đĩỉ Sư phạm Kỹ thĩiậí TP. HCXỈ http . vn Chương VII PHƯƠNG PHAP CHUAN ĐỘ KET TỦA . BAN CHAT CỦA PHƯƠNG PHAP CHủAn độ KET tủa Phương pháp chuẩn đô kết tủa là một phương pháp phân tích dựa trên việc chuyển hoàn toàn chất xác định ion vàô kết tủa. Nhưng khác vơi phương pháp phàn tích trong lương lá ngươi tá suy rá lương chất dựá váo việc đô thế tích tiêu thu củá dung dịch chuàn. Mác du co vo số phán ưng táo thánh hơp chất ít tán song so phán ưng dung đươc trong phán tích chuàn đo kết tuà thì hết sưc hán chế. Sơ dĩ như váy lá do trong các dung dịch loáng nhiệu phán ưng kết tuà xáy rá rất chàm. Đác biết ơ khu vực gán điếm tương đương Khi nong đo các chất phán ưng rất bế thì toc đo phán ưng thấp khong thế thoá mán đươc yếu cáu cuá phán tích thế tích. Mác khác các phán ưng táo kết tuá cũng thường kèm theo các quá trình phụ làm sái lếch tính hơp thưc cuá phán ưng. Vì nhưng lý do nêu ở trên mà các phản ứng tạo hợp chất ít tán đươc dung trong phán tích thể tích phải thoả mãn các điều kiện sau 1. Toc đo phản ứng phải xảy ra đủ lớn 2. Phán ứng phải thực tế không tan và lắng nhanh 3. Phái co khả năng loại bo feac yếu tô ảnh hưởng 4. co khá năng xác định được điểm tương đương Vì nhưng lý do đó mà trong thựcxế tuỳ thuộc vào dung dịch chuàn đươc dung má các phương pháp kết tủa có những ên gọi sau đây Phương p áp ạc dùng dung dịch AgNo3 làm dung dịch chuấn. Ag X- A gX X Cl Br I CNS Phương p áp dùng dung dịch muôi thuỷ ngân I làm dung dịch chuàn. Phương p zdp zee dùng dung dịch muôi thuỷ ngân II làm dung dịch chuàn. Chuẩn chì bằng cromat Pb2 CrO42- PbCrO4 dung Ag làm chỉ thị. Ở điếm tương đương sế xuất hiện màu đo gạch do Ab CrO42- AgCrO4 Chuằn ion Ba2 bằng sunfat Bà2 SO42- BàSO4 dung rođizonàt làm chỉ thị khi co nát Bà2 thì dung dịch nhọm máu đo khi gàn điếm tương đương máu đo sế mất. Chuằn Zn2 bằng feroxyanua II dưá váo phán ưng 3Zn2 2 Fe CN 6 4- 2K Zn3K2 Fế CN 6 2 chỉ thị lá điphệnylámin Trong so các phương pháp nếu ơ trên thì phương pháp đo bác đác biết

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.