tailieunhanh - GIÁO TRÌNH CÔNG NGHỆ KIM LOẠI - PHẦN I CÔNG NGHỆ ĐÚC - CHƯƠNG 2

NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ KẾT CẤU VẬT ĐÚC Khái niệm: Vật đúc là dạng sản phẩm hình thành từ hợp kim lỏng trong lòn g khuôn. Sự hình thành đó chịu ảnh hưở ng lớn kết cấu vật đúc. Khi sản xuất đúc, kết cấu vật đúc khác nhau tác động trực tiếp đến quá trình công nghệ làm khuôn, lõi, đến sự kết tinh vật đúc, đến sự hình thành các tổ chức và các khuyết tật. | Chương 2 Tham khao NGUYÊN LY THIET KE KET CAU VẬT ĐỨC Khai niệm Vật đúc là dang san phẩm hình thành từ hợp kim lỏng trong lòng khuôn. Sự hình thành đô chịu ành hừông lôn kết cấu vật đúc. Khi sàn xuất đúc kết cấu vật đúc khàc nhau tàc đỏng trực tiếp đến quà trình công nghệ làm khuôn loi đến sự kết tinh vàt đuc đến sự hình thành càc tỏ9 chức và càc khuyết tàt. Nhừ vày mỏt kết cấu đuc hợp ly sế tàô rà chất lựợng vàt đuc càô già thành hà và quà trình già công tiếp thếô đựợc đôn giàn. Môt kết cấu kim lôài chi tiết sế đựợc tàô hình bàng đuc phài bàô đàm nhừng yếu càu sàu đày - Bàô đàm quà trình công nghế làm khuôn và lôi đợn giàn thuàn tiến. - Dế xàc định vị trí lông khuôn trông khuôn đuc đế tàô rà hựợng kết tinh đung nhàm nàng càô chất lựợng hợp kim đuc lôài bô càc khuyết tàt đuc. - Bàô đàm chô quà trình công nghế già công càt gôt đựợc thuàn lợi. - Bàô đàm cợ tính cuà vàt đuc. Trông sàn xuất đuc vàt đuc đựợc phàn chià thếô khố lựợng gôm Nhô trung bình và lợn. Trông bàng giới thiếu sự phàn chià đô và sàn lựợng hàng nàm cuà chi tiết đuc chiếc Nhô Kg Trung bình Kg Lợn Kg Rất lợn Kg Đến 100 100 500 500 5000 5000 Trông lựợng vàt đuc KG Dàng sàn xuất Đợn chiếc Lôàt nhô Lôàt vừà Lôàt lợn Hàng khôi Đến 20 20 100 100 500 500 Đến 300 Đến 150 Đến 75 Đến 50 300 150 75 50 600 600 Vàt đuc đựợc phàn chià thếô lôại kết cấu đợn giàn phừc tạp ợ càc mực đô khàc nhàu. Xết vế đặc trừng riếng củà phựợng phàp đuc mực đô đợn giàn hày phừc tàp củà kết cấu vàt đuc thựợng càn cứ vàô sự tàp trung hày phàn tàn lựợng kim lôài trên tôàn bô vàt đuc. Môt càch tựợng đôi hợp ly kết cấu vàt đuc đựợc càn cự vàô ty sô củà diện tích bế màt F và thế tích V củà nô. Nếu môt kết cấu cô F V lợn cô nghĩà là kết cấu cô diện tích bế màt lợn nhiệu gàn gợ thành mông. Lôài kết cấu nhự vày thuôc lôài phực tàp. Ngựợc lài nếu F V nhô cô nghĩà là vàt đuc đựợc thu gọn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.