tailieunhanh - Giáo trình An toàn lao động và môi trường công nghiệp - Chương 13

CHƯƠNG XIII NGUỒN GỐ C Ô NHIỄM KHÍ QUYỄN. ĐỊNH MỨC CHO PHÉ P CÁ C CHẤT ĐỘC HẠ I TRONG KHÍ QUYỂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG . NGUỒN GỐ C Ô NHIỂM KHÍ QUYỂ N Có hai nguồn gốc ô nhiểm cơ bản - O nhiễm thiên nhiên - O nhiểm do hoạt độ ng củ a con người còn gọ i là ô nhiểm nhân tạo : ô nhiểm do sản xuất công nghiệp , giao thô ng vận tải , sinh hoạ t . Nguồn gố c ô nhiểm thiên nhiê n do. | Trõông NH SPKT TP. HCM http An toàn lao động và môi trường công nghiệp CHƯƠNG XIII NGUON GỐC Ộ NHIỄM KHÍ QUYỄN. ĐỊNH MỨC CHO PHÉP CÁC CHAT ĐỘC HẠI TRONG KHÍ QUYỄN vá PHỨƠNG HỨƠNG báo vé mối TRỨƠNG . NGUỐN GỐC Ộ NHIỄM KHÍ QUYỄN Cô hai nguôn gô c ô nhiệm cơ bàn - O nhiệm thiện nhiên - O nhiêm dô hôàt đông cua côn ngươi côn gôi là ô nhiêm nhàn tàô ô nhiêm dô sàn xuất công nghiệp giàô thông vàn tài sinh hôàt . Nguôn gô c ô nhiểm thiện nhiện dô càc hiện tương thiện nhiện gày rà như đất rà mạc đất trông bị mưà giô bàô môn đệm vàô khí quyển bui đất đà thực vàt . càc nui iưà phun rà nhiều lôài đà nhàm thạch và nhiệu hơi khí vàô khí quyện . Nươc biện bốc hơi cung vơi sông biện làm tung bôt màng thệô hàt nươc biện làn truyện vàô không khí . càc quà trình huy hôài thôi rửà thưc vàt và đông vất tư nhiện cung thài rà môt sô hôà chất ô nhiệm môi trương và cuấi cung là càc phàn ứng hôà học giưà càc chất khí tư nhiện hình thành càc chất đôc dàng khí lông ràn . Tông lương chất ô nhiệm dô nguôn thiện nhiện gày rà thương rất lơn nhưng cô đàt điệm là đươc phàn bô đệu trên tôàn thế giơi nông đô càc chất ô nhiệm không tàp trung ơ môt địà điếm nhất định côn ngươi đông vất thưc vàt đà tư làu làm quện vơi nông đô ô nhiễm củà cấc chất đô . Đôi tương nghiện cưu trông lĩnh vưc khôà hôc này là khàc phục nguôn ô nhiệm nhàn tàô dô côn ngươi vô y thưc vệ bàô vệ sinh thài không tuấn thu những quy luàt tư nhiện . Bàng 1 trình bài vệ sư ô nhiệm môi trương khí quyện dô đôt nhiện liệu thàn dàu khí trên thế giơi tông kết đươc nàm 1982 . Trang 118 Thõ viein NH SPKT TP. HCM - http Trõông NH SPKT TP. HCM http An toàn lao động và môi trường công nghiệp Bảng 1 . lượng thài càc chất ô nhiệm môi trường khí quyện toàn thế giới nàm 1982 đơn vị là triệu tấn Nguôn gày ô nhiệm các chất ô nhiệm chính CO Bui SOx HC NOx 1 Giàô thông vàn tài - xệ ô tô chày xàng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.